Jednym z podstawowych obowiązków, jaki na najemcę nakłada umowa najmu jest regularne uiszczanie opłat za użytkowanie lokalu w postaci czynszu i opłat niezależnych od właściciela. Niestety z różnych powodów najczęściej trudnej sytuacji życiowej – materialnej, zdrowotnej – zdarza się, iż najemca przestaje realizować ten obowiązek.

 

Jednym z podstawowych obowiązków, jaki na najemcę nakłada umowa najmu jest regularne uiszczanie opłat za użytkowanie lokalu w postaci czynszu i opłat niezależnych od właściciela. Niestety z różnych powodów najczęściej trudnej sytuacji życiowej – materialnej, zdrowotnej – zdarza się, iż najemca przestaje realizować ten obowiązek.

Zwłaszcza, gdy kwota czynszu jest niewielka wydaje mu się, że jeśli nie uiści go jeszcze przez kolejny miesiąc i odłoży na przyszły, nic wielkiego się nie stanie. W ten sposób bardzo łatwo popaść w pułapkę - dług rośnie, naliczane są odsetki, a dłużnik powoli traci nadzieję, że jest w stanie wyjść z tej trudnej sytuacji. Co zrobić, by do niej nie dopuścić? Istnieje wiele form pomocy, z których osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać, zanim powstanie dług lub ich zobowiązanie osiągnie wysokość trudną do spłacenia.

  • Dodatek mieszkaniowy.

Przede wszystkim, aby w ogóle nie dopuścić do zadłużenia, można uzyskać pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Zgodnie z Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) przyznawany jest w formie decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy. Przyznawaniem dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Katowic zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Dodatków Mieszkaniowych z siedzibą w Katowicach przy ul. Świdnickiej 35a. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego przyjmowane są w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej MOPS.

 

  • Zamiana lokalu na mniejszy.

Ponadto w przypadku, kiedy czynsz znacznie przekracza możliwości finansowe najemców, w szczególności osób samotnych, zajmujących mieszkania o dużej powierzchni, co do których nie przysługuje możliwość uzyskania dopłaty w postaci dodatku mieszkaniowego, zanim staniemy przed groźbą eksmisji warto zastanowić się nad zamianą lokum na mniejsze. O sposobie zamiany i formalnościach z nią związanych pisaliśmy już w jednym z wcześniejszych artykułów.

WNIOSEK_O_ZAMIANE_LOKALU_MIESZKALNEGO.pdf

 

  • Rozłożenie zaległości na raty, odroczenie terminu płatności.

Jeżeli już jednak powstało zadłużenie lokalu, formą pomocy gminy w jego spłacie jest możliwość zastosowania ulg, które wymienione są w uchwale nr XLV/864/17 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2017 r. 

Jeżeli ze względu na trudną sytuację materialną najemca lokalu nie jest w stanie systematycznie opłacać należności za korzystanie z lokalu, może on wystąpić z wnioskiem o rozłożenie całości lub części długu na dogodne raty albo odroczenie terminu płatności.

 Zgodnie z § 7 Uchwały Rady Miasta Katowice nr XLV/864/17 w przypadku odroczenia terminu płatności okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, zaś okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy w przypadku gdy organem uprawnionym jest Dyrektor jednostki organizacyjnej, Wiceprezydent Miasta lub Sekretarz Miasta, a należność przysługująca nadzorowanym komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Katowice nie przekracza 30.000 zł, a 48 miesięcy, gdy organem uprawnionym jest Prezydent Miasta Katowice, Wiceprezydent Miasta lub Sekretarz Miasta, a wartość należności wynosi od 30.000 zł do 100.000 zł.

Co istotne, od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od zawarcia umowy, porozumienia do upływu terminu zapłaty, a więc mamy pewność, że nasz dług nie będzie rosnąć.

Wnioski o rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu płatności należy składać w odpowiednim ze względu na położenie lokalu, którego dług dotyczy, Oddziale Eksploatacji Budynków.

 Pamiętajmy, iż podjęcie działań zmierzających do spłaty zadłużenia daje realną szansę szybkiego pozbycia się problemu i niedopuszczenie do zaległości, której nie będziemy w stanie pokryć, wskutek czego zostaniemy postawieni przed widmem eksmisji.