W związku z zastosowaniem monitoringu wizyjnego, utrwalającego dane osobowe

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach realizując powierzone mu zadania i obowiązki zbiera,wykorzystuje i przechowuje wiele danych osobowych.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników przeglądarki wyświetlają czasem ostrzeżenia o prawdopodobieństwie występowania w załączonych plikach szkodliwej zawartości. Wprowadzony przez Google mechanizm weryfikacji plików, niestety, nie jest doskonały. Ostrzeżenia na naszej stronie są fałszywe. W dalszej części przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienie.

Od dnia 1 września 2016 r. Miasto Katowice, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadziło odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gruz) z remontów prowadzonych samodzielnie przez mieszkańców.

Kierując się dobrem mieszkańców lokali zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, przypominamy, że w interesie każdego z najemców/użytkowników jest niezwłoczne pisemne powiadamianie tut. Zakładu o każdorazowych zmianach dotyczących liczby oraz danych osób zamieszkujących lub użytkujących lokal (w szczególności spowodowanej wprowadzeniem bądź wyprowadzeniem się poszczególnych osób, urodzeniami bądź zgonami).