Karta informacyjna dokumentu

znak, nr:
KZGM/0173/30/2012
nazwa:
Kontrole prowadzone w I półroczu 2012 r.
z dnia:
06 września 2012 r.
przechowuje:
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
ogranicz. dostępu:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
podstawa prawna ograniczenia:
--
Odp. za treść:
Barbara Oborny

Szczegółowe informacje

W I półroczu 2012 r. w KZGM w Katowicach prowadzono 2 kontrole zewnętrzne:

1. Wydział Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Katowicach w piśmie z dnia 02.05.2012 r. poinformował o wszczęciu czynności operacyjno-rozpoznawczych na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 09.06.2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 z późn. zm.) związanych z zamówieniem publicznym na „Przebudowę elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz remont dachu budynku użyteczności publicznej przy ul. PCK 1 w Katowicach”. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania KZGM w Katowicach nie otrzymał informacji o zakończeniu i wyniku prowadzonych czynności.

 
2. Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice w okresie od 28.05.2012 r. do 16.07.2012 r. w ramach I etapu kontroli zarządczej instytucjonalnej przeprowadził kontrolę dotyczącą  dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w OEB-1 i OEB-3, standardów kontroli zarządczej, w tym zadań jednostki związanych m.in. z windykacją należności, odzyskiwaniem lokali mieszkalnych, ochroną zasobów, a także komunikacją i przepływem informacji.

W wyniku kontroli wydano osiem zaleceń pokontrolnych obejmujących cztery obszary spośród siedmiu objętych kontrolą, które zawarto w „Wystąpieniu pokontrolnym” znak BD.IV.1711.5.2012.KB z dnia 29.08.2012 r. Dotyczą one uzupełnienia braków formalnych w dokumentacji windykacyjnej, stosowania zapisów Zarządzenia DN/47/2009 z dnia 19.10.2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania windykacyjnego dotyczącej wierzytelności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, ścisłego stosowania w toku prowadzonych czynności inwentaryzacyjnych zasad określonych w zarządzeniu regulującym ten obszar, przestrzegania przepisów w zakresie uprawnień nadanych konkretnym pracownikom Zakładu do dokonywania wpisów w Książce Obiektu Budowlanego i ujednolicenia tych uprawnień, zaktualizowania obowiązującego zarządzenia w zakresie ochrony danych osobowych, przestrzegania zapisów wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000.98.1071 z późn. zm.) dotyczących terminów w zakresie wpływającej do Oddziałów Eksploatacji Budynków korespondencji.
Niezwłocznie po otrzymaniu Wystąpienia pokontrolnego z Wydziału Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice podjęto niezbędne działania. 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.