Karta informacyjna dokumentu

znak, nr:
KZGM/1430/04/2012
nazwa:
Kontrole przeprowadzone w II półroczu 2011 r.
z dnia:
01 lutego 2012 r.
przechowuje:
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
ogranicz. dostępu:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
podstawa prawna ograniczenia:
--
Odp. za treść:
Barbara Oborny

Szczegółowe informacje

Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice (WBiD) w okresie od 14.11.2011 r. do 08.12.2011 r. w ramach II etapu kontroli zarządczej instytucjonalnej przeprowadził kontrolę dotyczącą realizacji zaleceń pokontrolnych z I etapu kontroli zarządczej instytucjonalnej, przestrzegania przez KZGM w Katowicach procedur kontroli, wydatków za okres od stycznia do listopada 2011 r., kontroli działalności KZGM w Katowicach pod kątem wybranych obszarów wynikających ze standardów kontroli zarządczej.

W wyniku kontroli wydano pięć zaleceń pokontrolnych obejmujących cztery obszary spośród objętych kontrolą, które zawarto w Protokole z II etapu kontroli zarządczej instytucjonalnej przeprowadzonej w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach oraz w „Wystąpieniu pokontrolnym” BD.IV.1711.3.2011.KG z dnia 03.01.2012 r. Dotyczą one m. in.: weryfikacji informacji uzyskiwanych od pracowników w toku prowadzonych postępowań wyjaśniających celem wyeliminowania nieprawidłowości w tym obszarze, przestrzegania zapisów z Kodeksu postępowania administracyjnego odnośnie prowadzenia korespondencji, uchybień w dokumentacji związanej z rozkładaniem zaległości na raty oraz stwierdzenia nieuzupełnionych pozycji w protokołach zamówień publicznych dot. m. in. terminu ściągnięcia ogłoszenia ze strony BIP oraz dnia sporządzenia samego protokołu. Zasugerowano także dokonanie pewnych zmian w przyjętej formie samooceny systemu kontroli zarządczej w KZGM w Katowicach wśród pracowników Jednostki.

O czynnościach podjętych w KZGM w Katowicach mających na celu realizację zaleceń pokontrolnych poinformowano Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice pismem NK.1710.4.2011.DS z dnia 28.12.2011 r., a o realizacji jednego z zaleceń poinformowano także w okresowym sprawozdaniu z funkcjonowania systemu kontroli zarządczej przekazanym do WBiD w dniu 27.01.2012 r.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.