Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w KZGM w Katowicach  w I półroczu 2015 roku.

W ww. okresie w KZGM prowadzono 1 kontrolę zewnętrzną.

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach uruchomiław dniach: 13.03.2015r. oraz 14.04.2015 r. kontrolę KZGM w Katowicach w zakresie kontroli dokumentacji wypadków przy pracy, w tym sporządzania protokołów z oględzin z miejsca wypadków oraz dotrzymania terminów dochodzenia. W wystąpieniu pokontrolnym wniesiono o: 1. zapewnienie sporządzania przez zespół powypadkowy protokołów oględzin miejsca wypadku lub notatki, informacji ze zdjęciami lub szkicami, 2. egzekwowanie wskazanych w protokole powypadkowym przez zespół powypadkowy adekwatnych środków profilaktycznych do ustalonych okoliczności i przyczyn wypadków, 3. niezwłoczne powoływanie zespołu powypadkowego w celu zapewnienia terminowego przeprowadzenia dochodzenia powypadkowego, 4. wydawanie pracownikom zaświadczeń z profilaktycznych badań lekarskich określających charakter przeprowadzonych badań (wstępne, okresowe czy kontrolne), 5. potwierdzanie w trakcie szkolenia wstępnego bhp zakresu tematycznego i wymiaru godzinowego szkoleń, 6. umieszczanie w poszczególnych częściach akt osobowych pracowników oryginałów zaświadczeń z profilaktycznych badań lekarskich i pracowniczych szkoleń z zakresu bhp.

Wszystkie ujęte w wystąpieniu wnioski są realizowane w KZGM w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

odp. za treść: Jacek Stawowy
Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.