Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w KZGM w Katowicach
w II półroczu 2014 roku.

W ww. okresie w KZGM prowadzono 5 kontroli zewnętrznych.

Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice od dnia 16.06.2014 r. do dnia 19.09.2014 r. prowadził kompleksową, planową kontrolę KZGM w Katowicach w zakresie realizacji planu dochodów i wydatków, obejmującą też sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2013 roku w następstwie dwóch kontroli Wydziału. W następstwie tej kontroli otrzymano 20 poleceń pokontrolnych (m.in. w zakresie zwiększenia nadzoru nad prawidłową realizacją zapisów zawartych w umowach dot. rozbiórek nieruchomości, rzetelnego dokonywania korekt w naliczaniu odsetek (w oparciu o 1 przypadek błędu), rzetelnego dokonywania naliczeń wysokości czynszów i opłat niezależnych, tak by nie dochodziło do błędnego ustalenia wymiaru opłat (w oparciu o 5 przypadków błędów), rzetelnego prowadzenia akt lokalowych (w oparciu o 1 przypadek), wzmożenia kontroli dokumentów księgowych w zakresie formalno-rachunkowym oraz wzmożenia nadzoru nad terminowością płatności przelewami dokonywanymi kontrahentom z tytułu zobowiązań finansowych (w oparciu o 3 przypadki przekroczenia terminu płatności), zobowiązania inspektorów nadzoru do rzetelnej i prawidłowej kontroli Kart gwarancyjnych wystawianych przez wykonawców na wykonane roboty budowlane (w oparciu o 8 przypadków), stworzenia w jednostce mechanizmów kontrolnych ograniczających występowanie ryzyka w obszarach, w których stwierdzono w trakcie kontroli nieprawidłowości) które zrealizowano, wydając odpowiednie dyspozycje właściwym merytorycznie służbom KZGM.

Audytorzy CGAP na zlecenie Urzędu Miasta Katowice uruchomili w KZGM w dniu 18.07.2014 r. kontrolę w zakresie elektronicznych księgowych zapisów ewidencyjnych. Informacji o wynikach tej kontroli KZGM do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie otrzymał.

Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice - w dniach 21.07.2014r. – 08.09.2014r. przeprowadził kontrolę prowadzenia przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice stron Biuletynu Informacji Publicznej. W następstwie tej kontroli otrzymano
1 polecenie pokontrolne w zakresie powtórzenia w zakładce nazwanej „BIP” widoczne na stronie startowej dane redaktora strony podmiotowej BIP KZGM. Polecenie zrealizowano.

Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice - w dniach 13.10. – 17.10.2014 r. przeprowadził kontrolę doraźną w zakresie otwarcia jednej z piwnic w dniu 08.10.2014 r. w budynku przy ulicy Pocztowej. W następstwie tej kontroli otrzymano 5 poleceń pokontrolnych (dot. zgodnego ze stanem faktycznym oznaczenia pomieszczeń piwnicznych przynależnych do lokali mieszkalnych w tym budynku, sporządzenia szkicu rozmieszczenia pomieszczeń piwnicznych oraz ich przyporządkowania do konkretnego lokalu mieszkalnego, zgodnego ze stanem faktycznym i rzetelnego sporządzania protokołów zdawczo – odbiorczych w zakresie przekazywania lub odbioru lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi pomieszczeniami piwnicznymi i przestrzegania art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego), które zrealizowano.

odp. za treść: Jacek Stawowy

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.