Karta informacyjna dokumentu

znak, nr:
KZGM/0910/4/2008
nazwa:
Kontrole przeprowadzone w KZGM w IV kwartale 2007 r.
z dnia:
3 stycznia 2008 r.
przechowuje:
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
ogranicz. dostępu:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
podstawa prawna ograniczenia:
---
Odp. za treść:
Jacek Stawowy

Szczegółowe informacje

W IV kwartale 2007r. zostały przeprowadzone dwie kontrole zewnętrzne:

1) 22.10.2007r.-15.11.2007r. z Urzędu Miasta znak BL.IV.3014/9/07 - kontrola 5% wydatków KZGM za 2007r.

2) 21.11.2007-27.11.2007r. Urzędu Miasta – Prezydenta Miasta Katowice znak OR VI-AH-914-48/07 dot.:

a) wykonania zaleceń pokontrolnych dot. organizacji, załatwiania skarg i wniosków,

b) przestrzegania przepisów Ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie naboru na stanowiska urzędnicze.

Protokół z kontroli 5% przychodów wydatków planowanych w 2007r. przez KZGM– BL.IV.HR.3014/9/07 z 13.12.2007 r. wpłynął do KZGM 18.12.2007 r. Zapoznały się z nim odpowiednie służby zakładu.

Protokół z kontroli OR VI-AH-0914-48/07 wpłynął do KZGM-u 10.12.2007 r. W trakcie kontroli ustalono między innymi, że zalecenia po kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania postanowień Zarządzenia nr 93/2002 Prezydenta Katowic z dnia 03.04.2002 r. dot. przyjmowania i rozpatrywania petycji, skarg i wniosków zostały wykonane. W sprawie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22.03.1990r. dot. naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w KZGM stwierdzono, że procedura ta wymaga usprawnienia i dostosowania do obowiązujących w tej materii przepisów. Zalecenia pokontrolne wpłynęły
do KZGM 27.12.2007r. Zgodnie z poleceniem informacja o ich wykonaniu zostanie przekazana do Prezydenta Miasta Katowice do 18.01.2008r.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.