Karta informacyjna dokumentu

znak, nr:
KZGM/0114/1/2006
nazwa:
Kontrole przeprowadzone w KZGM w I kwartale 2006 roku
z dnia:
9 czerwca 2006 r.
przechowuje:
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
ogranicz. dostępu:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
podstawa prawna ograniczenia:
--
Odp. za treść:
Agnieszka Szumska

Szczegółowe informacje

W okresie I kwartału 2006 roku w tutejszym zakładzie przeprowadzono kontrole zewnętrzne:

1. Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacyjny - w dniach 18-19 stycznia 2006r. przeprowadził kontrolę przestrzegania postanowień Zarządzenia Nr 93/2002 Prezydenta Katowic z dnia 3 kwietnia 2002r w sprawie przyjmowania i rozpatrywania petycji, skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych miasta.

Zlecenia: dostosować do stanu faktycznego unormowania odnoszące się do dni i godzin przyjmowania skarg i wniosków przez wyznaczone osoby oraz rozszerzyć ustalone formy przyjęć skarg i wniosków zgodnie z dyspozycjami par. 5 Rozporządzenia R.M. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Wszystkie zlecenia zostały wykonane.

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora nr 20/2002 z dnia 9.10.2002r. w sprawie kontroli wydatków KZGM Katowice kontroli podlegają wszystkie dokumenty finansowe które:

- są wystawiane przez podmioty zewnętrzne lub uprawnione do tego jednostki organizacyjne KZGM,

- dokumentują zdarzania gospodarcze i istniejące zobowiązania, bądź same równocześnie to zobowiązanie ustanawiają,

- pociągają za sobą obowiązek zapłaty/wypłaty środków finansowych z konta kasy KZGM.

Z dniem 1.01.2005r. powołano Audytora Wewnętrznego którego zadaniem jest badanie i ocena wszelkich działań KZGM w celu dostarczenia Dyrektorowi niezależnych i obiektywnych informacji dotyczących funkcjonowania zakładu w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności a także przejrzystości i jawności.


Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.