Karta informacyjna dokumentu

znak, nr:
KZGM/0114/3/2006
nazwa:
Kontrole przeprowadzone w KZGM w 2005 roku
z dnia:
20 lutego 2006 r.
przechowuje:
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
ogranicz. dostępu:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
podstawa prawna ograniczenia:
--
Odp. za treść:
Agnieszka Szumska

Szczegółowe informacje

W 2005roku w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przeprowadzono nastepujące kontrole zewnętrzne:

1. Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacyjny w dniu 17.01.2005r. przeprowadził kontrolę prawidlowo.ści ustalania wynagrodzenia dla kadry kierowniczej KZGM.

Zaleceń nie wydano

2. Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Opolu przeprowadziła kontrolę sposobu gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz infrastrukturą techniczną na obszarze " Starego Giszowca" w Katowicach w latach 2002-2004

wystąpienia pokontrolne z dnia 23 luty 2005r.

NIK wnosi o :- egzekwowanie zlecania prac remontowych zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych,- rzetelne dokumentowanie wszelkich zdarzeń w trakcie realizacji robót remontowych, - respektowanie postanowień przepisów o ochronie zabytków przy realizacji prac remontowych.

3. Urząd Miasta Katowice- Wydział Organizacyjny w dniach 25-28 luty 2005r. przeprowadził kontrolę prawidłowości rozliczenia c.o w budynku przy ul. Koszalińskiej 5 w Katowicach.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano

4. Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny - w dniach 12-13 i 16 maja 2005r. przeprowadził kontrolę wykonania zaleceń pokontrolnych z dnia 8.01.2004r. w zakresie przestrzeganiua postanowień Zarządzenia nr 302/2000 Prezydenta Katowic w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych w jednostkach organizacyjnych miasta Katowice.

Wydano polecenia pokontrolne w sprawie pełnego stosowania instrukcji.

5. Inspektor Pracy Państwowej Ispekcji Pracy - w dniu 18.04.2005r. przeprowadził kontrolę w związku z wypadkiem pracownika.

Zaleceń nie wydano

6. Urząd Miasta Katowice Wydział Budynków i Lokali - w dniach 4, 6, 8, 12, 14, 20, 29 lipca 2005 r. przeprowadził kontrolę 5% dochodówi wydatków planowanych przez KZGM w 2005r. Wnioski z przeprowadzonej kontroli są w realizacji

7. Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacyjny - w dniach od 12-16 września 2005r. przeprowadził ocenę realizacji zaleceń pokontrolnych wniesionych przez Dyrekotra NIK- Delegatura w Opolu w następstwie kontroli przeprowadzonej w KZGM dotyczącej gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz infrastrukturą techniczną na obszarze Osiedla "Stary Giszowiec" w Katowicach w latach 2002-2004.

Zalecenia pokontrolne dotyczące uzupełnienia Regulaminu Organizacyjnego o zapisy dotyczące osób odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z ochroną obiektów zabytkowych - w trakcie realizacji.

8. Urząd Miasta Katowice Wydział Budynków i Lokali - w dniach 06, 07, 10, 11, 13, 19, 24, 25 pażdziernika, 09, 28 listopada 2005r. przeprowadził kontrolę dotyczącą 5 % dochodów i wydatków planowanych przez KZGM w 2005r. Wnioski z przeprowadzonej kontroli są w trakcie wyjaśniania

9. Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacyjny w dniach 07-12 grudzień 2005r. przeprowadził kontrolę zasadności zarzutów zawartych w skardze Pana Włodziemierza Stachery zam.w Katowicach przy ul. Świdnickiej 15 w sprawie rozliczenia podzielników ciepła.

Zaleceń nie wydano


Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.