Karta informacyjna dokumentu

znak, nr:
KZGM/0910/32/2011
nazwa:
Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2011 r.
z dnia:
8 sierpnia 2011 r.
przechowuje:
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
ogranicz. dostępu:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
podstawa prawna ograniczenia:
--
Odp. za treść:
Barbara Oborny

Szczegółowe informacje

W I półroczu 2011 r. w KZGM w Katowicach przeprowadzono 2 kontrole zewnętrzne:

1. W okresie od 21.02.2011 r. do 11.03.2011 r. Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili kontrolę problemową gospodarki finansowej za okres od 01.01.2006 r. do 11.03.2011 r. W następstwie kontroli w dniu 08.06.2011 r. do Kancelarii KZGM w Katowicach wpłynęło „Wystąpienie pokontrolne” z dnia 07.06.2011 r. zawierające 3 wnioski pokontrolne dotyczące:

- wzmocnienia nadzoru w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających
z określonych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 1994 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm. oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

- ujęcia na koncie ‘”Pozostałe rozrachunki”, zgodnie z postanowieniami zakładowego planu kont, roszczenia spornego wobec jednej ze wspólnot mieszkaniowych oraz wykonawcy usługi w zakresie stałego utrzymania porządku i czystości na terenach administrowanych przez KZGM w Katowicach,

- wzmocnienia nadzoru nad pracownikami w zakresie terminowego przekazywania zaliczek na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, stosownie do przepisu art. 15 ust.1 ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.), mając na uwadze przepis art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz przepisy art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 powyższej ustawy.

Pismem znak NK.1710.1.2011.JS z dnia 22.06.2011 r. udzielono informacji o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych.

2. Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice w okresie od 23.05.2011 r. do 30.06.2011 r. w ramach I etapu kontroli zarządczej instytucjonalnej przeprowadził kontrolę dotyczącą realizacji zaleceń pokontrolnych z II etapu kontroli zarządczej instytucjonalnej, przestrzegania przez KZGM w Katowicach procedur kontroli, stosowania sytemu kontroli zarządczej, funkcjonowania zakładu w obszarze trzech działów (gospodarka mieniem, zamówienia publiczne, obsługa i nadzór prawny), dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz windykacji zaległości w Oddziale Eksploatacji Budynków nr 4 oraz nr 7. W wyniku kontroli wydano jedenaście zaleceń pokontrolnych obejmujących cztery obszary spośród sześciu objętych kontrolą, które zawarto w „Wystąpieniu pokontrolnym” znak BD.IV.1711..2011.IN z dnia 28.06.2011 r. Dotyczą one dokumentowania czynności w kontrolowanych sferach działalności KZGM w Katowicach, płynności w obszarze prowadzonych postępowań windykacyjnych oraz aktualizacji aktu prawa wewnętrznego.

Pismem znak NK.1710.2.2011.JS z dnia 05.08.2011 r. poinformowano Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice o czynnościach podjętych w KZGM w Katowicach mających na celu realizację zaleceń pokontrolnych.


Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.