Karta informacyjna dokumentu

znak, nr:
KZGM/0910/1/2011
nazwa:
Kontrole przeprowadzone w II półroczu 2010 r.
z dnia:
28 stycznia 2011 r.
przechowuje:
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
ogranicz. dostępu:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
podstawa prawna ograniczenia:
--
Odp. za treść:
Jacek Stawowy

Szczegółowe informacje

W II półroczu 2010 r. w KZGM w Katowicach przeprowadzono 5 kontroli zewnętrznych:

1. W dniu 26.07.2010 r. Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy przeprowadził kontrolę obejmującą zagadnienia bhp w zakresie przygotowania zakładu przy występowaniu wysokich temperatur zewnętrznych. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, udzielono pięciu porad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jednej porady z zakresu prawnej ochrony pracy.

2. W dniach 09.09.2010 r. oraz 14.09.2010 r. Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy przeprowadził kontrolę w związku z dokonanym w dniu 25.08.2010 r. zgłoszeniem zbiorowego wypadku przy prac (wypadek komunikacyjny). W toku kontroli udzielono dwie porady z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dwie porady z zakresu prawnej ochrony pracy. W dniu 20.09.2010 r. do Kancelarii KZGM w Katowicach wpłynęło „Wystąpienie Nr rej. 04234-5303-K055-Ws01/10” oraz „Nakaz Nr rej. 04234-5303-K055-Nk01/10” z dnia 15.09.2010 r. w odpowiedzi na które, pismem L.dz. NH-BP/1633/r.g 015/2010 z dnia 29.09.2010 r., poinformowano o wykonaniu zaleceń wydanych w trakcie kontroli.

3.W okresie od 16.08.2010 r. do 27.09.2010 r. (z przerwą w okresie od 30.08.2010 r. do 17.09.2010 r.) Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice przeprowadził doraźną kontrolę dotyczącą obszaru finansowego. W następstwie kontroli w dniu 15.10.2010 r. do Kancelarii KZGM w Katowicach wpłynęło „Wystąpienie pokontrolne” z dnia 07.10.2010 r. zawierające dwa zalecenia pokontrolne tj. przestrzegać:
- przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn . zm.) dotyczących wydatków publicznych,
- zasad kwalifikacji dochodów i wydatków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz.207).
Pismem DN/NK/0910/05-5/10 z dnia 02.11.2010 r. udzielono informacji o czynnościach podjętych w KZGM w Katowicach mających na celu uniknięcie w przyszłości nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli.

4. W okresie od 13.09.2010 r. do 01.10.2010 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie przeprowadził kontrolę, w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości. W następstwie tej kontroli do Kancelarii KZGM w Katowicach nie wpłynęło wystąpienie pokontrolne.

5. Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice w okresie 18.10.2010 r. do 04.11.2010 r. w ramach II etapu kontroli zarządczej instytucjonalnej przeprowadził kontrolę dotyczącą realizacji zaleceń pokontrolnych z I etapu kontroli zarządczej instytucjonalnej, przestrzegania przez KZGM w Katowicach procedur kontroli, wydatków za okres od stycznia do września 2010 r., kontroli działalności KZGM w Katowicach pod kątem standardów zarządczej kontroli instytucjonalnej. W wyniku kontroli wydano pięć zaleceń pokontrolnych obejmujących cztery obszary spośród objętych kontrolą, które zawarto w „Wystąpieniu pokontrolnym” BD.IV.MS.3014-41-11/10 z dnia 29.11.2010 r. Dotyczą one m. in.: określania terminów przesyłania przez zarzadców rozliczeń, kwalifikowania wydatków strukturalnych, ustalenia kryteriów oceny kandydatów na wolne stanowiska pracy oraz drobnych uchybień w dokumentacji związanej z rozkładaniem zaległości na raty. Pismem NK/MG/0911/08-2/10 z dnia 29.12.2010 r. poinformowano Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice o czynnościach podjętych w KZGM w Katowicach mających na celu realizację zaleceń pokontrolnych.


Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.