Karta informacyjna dokumentu

znak, nr:
KZGM/0910/1/2010
nazwa:
Kontrole przeprowadzone w KZGM w IV kwartale 2009 r.
z dnia:
7 stycznia 2010 r.
przechowuje:
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
ogranicz. dostępu:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
podstawa prawna ograniczenia:
--
Odp. za treść:
Agnieszka Szumska

Szczegółowe informacje

W okresie od października do grudnia 2009r. w KZGM w Katowicach miały miejsce 3 kontrole zewnętrzne:

1) w dniach 20.10 - 27.10.2009r. kontrola przeprowadzona przez Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Kontroli poddano wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy;

Wydano zalecenia pokontrolne w zakresie uwzględniania w pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia, która przekazywana jest pracownikom w oparciu o art. 29 §3 KP, faktu, iż rodzaj zawartej z pracownikiem umowy o pracę ma wpływ na długość okresu wypowiedzenia, przekazywania tych informacji nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, a także pisemnego informowania pracowników o ich uprawnieniach w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę

Zalecenia zostały zrealizowane.

2) w dniach 17.11.-01.12.2009r. kontrola przeprowadzona przez Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice w zakresie 5% dochodów i wydatków planowanych w 2009 r. przez KZGM w Katowicach;

Nie stwierdzono niezgodności.

3) w dniach 24.11-02.12.2009r. kontrola doraźna przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice;

Wydano zalecenia w zakresie zwiększenia nadzoru nad stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, rozważenia możliwości stosowania w uzasadnionych przypadkach zapisu umownego o możliwości wypowiedzenia najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku, gdy najemca lokalu użytkowego jest w zwłoce z zapłatą czynszu, co najmniej za 2 pełne okresy płatności. Ponadto zalecono zwiększenie nadzoru nad przechowywaniem dokumentacji w Dziale Prawnym oraz nakazano wprowadzenie w tym dziale Instrukcji Kancelaryjnej. KZGM ma rozważyć możliwość przeprowadzenia kontroli czasu pracy w jednostce z uwagi na istniejące ryzyko występowania nieprawidłowości w tym obszarze.

Zalecenia zrealizowano


Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.