Karta informacyjna dokumentu

znak, nr:
KZGM/0910/3/2009
nazwa:
Kontrole przeprowadzone w KZGM w III kwartale 2009 r.
z dnia:
8 października 2009 r.
przechowuje:
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
ogranicz. dostępu:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
podstawa prawna ograniczenia:
--
Odp. za treść:
Agnieszka Szumska

Szczegółowe informacje

W okresie od lipca do września 2009 r. w KZGM w Katowicach miały miejsce dwie kontrole zewnętrzne:

1) kontrola problemowa za rok 2008 przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta K-ce w zakresie prawidłowości zawieranych umów najmu lokali użytkowych, działań windykacyjnych w stosunku do najemców lokalu użytkowych, oraz dochodów z tyt. reklam w WBID Urzędu Miasta K-ce. W KZGM kontrolę przeprowadzono w zakresie zawierania umów najmu lokali użytkowych, jak również postępowania windykacyjnego w stosunku do najemców lokali użytkowych;

Wydano zalecenia pokontrolne w zakresie konieczności opracowania procedur dot. windykacji należności z tyt. najmu lok. użytkowych, zawierania umów po pobraniu kaucji, egzekwowania terminowej zapłaty kaucji zabezpieczającej należności z tyt. zaległości czynszowych, rozważenia wypowiedzenia umowy najmu lok. użytk. bez zachowania terminów wypowiedzenia w określonych przypadkach, przestrzegania przesłanek do umorzenia wierzytelności zawartych w Uchwale LVII/1185/06 RM K-ce z dn. 27.03.2006r.

Zalecenia zostały zrealizowane.

2) kontrola przeprowadzona przez Zarząd Operacji Regionalnych CBA Delegatura w K-cach odnośnie przeprowadzonych postępowań z zakresu zamówień publicznych dot. przetargów na remont i modernizację wyznaczonych budynków w Katowicach

Zaleceń nie otrzymano.


Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.