Budynek przy Zarębskiego 5a

 

 
1. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Juliusza Zarębskiego 5a w Katowicach wraz z likwidacją niskiej emisji, w tym wykonanie wymiennikowni, instalacji c.o. i ciepłej wody, wymiana bądź wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku, wykonanie instalacji gazowej, wod.kan., elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie zagospodarowania terenu wraz z robotami towarzyszącymi”, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.


Przedmiot zamówienia inwestycji obejmował w szczególności:
• ocieplenie ścian zewnętrznych,
• ocieplenie i wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych,
• ocieplenie dachu wraz z remontem warstw pokrycia dachowego,
• uporządkowanie przewodów kominowych wraz z ich dobudową i przebudową,
• wydzielenie z przestrzeni piwnic nowo urządzanego węzła cieplnego,
• remont piwnic,
• budowa instalacji c.o.,
• rozbiórka i odłączenie pieców pokojowych kaflowych, trzonów kuchennych wraz z rozbiórką istniejących fundamentów po piecach kaflowych, odłączanie pieców żeliwnych, zamurowanie przewodów dymowych po zlikwidowanych piecach,
• wymiana instalacji wod.-kan.,
• przebudowa instalacji gazowej,
• remont klatki schodowej,
• wymiana części okien oraz drzwi wewnętrznych na strych,
• roboty budowlane w lokalach mieszkalnych,
• roboty dotyczące urządzenia zagospodarowania terenu wraz z odprowadzeniem wód deszczowych,
• wymiana rozdzielni głównej,
• rozbudowa i modernizacja instalacji administracyjnych,
• rozbudowa i modernizacja instalacji mieszkaniowych,
• promocja projektu – montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej,
• badanie termowizyjne i szczelności budynku,
• wykonanie audytu ex-post,
• nadzór ornitologiczny i realizacja postanowień opinii ornitologiczno-chiropterologicznej,
• przeszkolenie pracowników Zamawiającego.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 21.09.2020r.
Termin zakończenia prac: 26.08.2021r.
Wydatek na zadanie inwestycyjne to 1 252 958,28 zł brutto.


2. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Juliusza Zarębskiego 7a w Katowicach wraz z likwidacją niskiej emisji, w tym wykonanie wymiennikowni, instalacji c.o. i ciepłej wody, wymiana bądź wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku, wykonanie instalacji gazowej, wod.kan., elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie zagospodarowania terenu wraz z robotami towarzyszącymi”, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.


Przedmiot zamówienia inwestycji obejmował w szczególności:
• ocieplenie ścian zewnętrznych,
• ocieplenie i wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych,
• ocieplenie stropodachu,
• remont balkonu,
• remont strefy wejścia głównego i tylnego,
• uporządkowanie przewodów kominowych wraz z ich dobudową i przebudową,
• wydzielenie z przestrzeni piwnic nowo urządzanego węzła cieplnego,
• remont piwnic,
• budowa instalacji c.o.,
• rozbiórka i odłączenie pieców pokojowych kaflowych, trzonów kuchennych wraz z rozbiórką istniejących fundamentów po piecach kaflowych, odłączanie pieców żeliwnych, zamurowanie przewodów dymowych po zlikwidowanych piecach,
• wymiana instalacji wod.-kan.,
• przebudowa instalacji gazowej,
• remont klatki schodowej,
• wymiana części okien oraz drzwi wewnętrznych na strych,
• roboty budowlane w lokalach mieszkalnych,
• roboty dotyczące urządzenia zagospodarowania terenu wraz z remontem przyłączy kanalizacji,
• rozbudowa rozdzielni głównej,
• rozbudowa i modernizacja instalacji administracyjnych,
• rozbudowa i modernizacja instalacji mieszkaniowych,
• badanie termowizyjne i szczelności budynku,
• wykonanie audytu ex-post,
• nadzór ornitologiczny i realizacja postanowień opinii ornitologiczno-chiropterologicznej,
• przeszkolenie pracowników Zamawiającego.
Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu: 04.09.2020r.
Termin zakończenia prac: 23.07.2021r.
Wydatek na zadanie inwestycyjne to 1 124 902,79 zł brutto.

Oba zadania inwestycyjne realizowane były w ramach projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13A,
ul. Zarębskiego 5A i 7A, i ul. ks. bpa H. Bednorza w Katowicach. Zadania w ramach ww. projektów są objęte dofinansowaniem w ramach POIiŚ: POIS.01.07.01-00-0048/19, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr 42/2020 z dnia 23.04.2020r.
Dodatkowo inwestycje wpisują się w działania dotyczące ograniczania niskiej emisji w mieście Katowice.
W nieruchomości przy ul. Zarębskiego 5a w pięciu lokalach mieszkalnych zlikwidowaliśmy 11 pieców węglowych tzw. „kopciuchów”.
W nieruchomości przy ul. Zarębskiego 7a w siedmiu lokalach mieszkalnych zlikwidowaliśmy 10 pieców węglowych tzw. „kopciuchów”.