Budynek dyrekcji KZGM

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest jednostką organizacyjną Gminy Katowice, powołaną w celu zapewnienia kompleksowej obsługi komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego Katowic.

Historia KZGM sięga roku 1975. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 33/75 z dnia 31. 10. 1975 r. zostało wtedy utworzone Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej (MPGM) w Katowicach. MPGM powstało w wyniku połączenia Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych nr 1 oraz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych nr 2, które powstały w latach 50.

1 stycznia 1976 r. MPGM, z siedzibą przy ul. Tyszki 5, rozpoczęło działalność jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej. W tej formie przedsiębiorstwo istniało do 1 stycznia 1992 roku.

Uchwałą nr XXXII/204/91 Rady Miejskiej w sprawie wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia gospodarki komunalnymi zasobami mieszkaniowymi na terenie miasta Katowice dokonano likwidacji MPGM-u w 1992 r. W jego miejsce Zarząd Miasta utworzył Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Katowicach przy ulicy Grażyńskiego 5, który rozpoczął swoją działalność jako nieposiadająca osobowości prawnej komunalna jednostka organizacyjna Miasta Katowice – zakład budżetowy.

Kolejna zmiana charakteru prawnego KZGM nastąpiła w roku 2008 na skutek prowadzonej restrukturyzacji. Zgodnie z uchwałą nr XXI/433/08 Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2008 roku oraz uchwałą nr XXIII/471/08 Rady Miasta Katowice z dnia 17 marca 2008 roku z dniem 1 grudnia 2008 roku została utworzona jednostka budżetowa pod nazwą Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. W takiej formie KZGM w Katowicach działa do dziś.