Kategoria przeznaczona na szablony artykułów. Szablon artykułu może zawierać wzorcową treść.

Więcej o: Szablony artykułów

W tym dziale zgromadziliśmy podstawowe informacje o KZGM - dane o statusie prawnym, przedmiocie działania, zasadach stanowienia prawa wewnętrznego, zasadach ustalania programów i planów pracy, zasadach finansowania działalności, zasadach prowadzenia kontroli zarządczej.

Więcej o: KZGM

W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o KZGM: dane adresowe, informacje o statusie prawnym, przedmiocie i zakresie działania.

Więcej o: Podstawowe dane

W dziale Przedmiot i zasady działania zamieszczamy informacje o przedmiocie i zakresie działania KZGM, zasadach stanowienia prawa wewnętrznego, zasadach ustalania programów i planów pracy, zasadach finansowania działalności, zasadach prowadzenia kontroli zarządczej.

Więcej o: Przedmiot i zakres działania

W dziale Obsługa klientów znajdują sie informacje o zasadach obsługi klientów i kontrahentów KZGM, sposobach załatwiania spraw, skarg, wniosków, zgłaszania awarii, obsługi internetowej.

Więcej o: Obsługa klientów

Instytucje publiczne działają na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o przepisach prawa państwowego i prawa lokalnego, którym podlega działalność KZGM w Katowicach oraz przepisy wewnętrzne regulujące działalność KZGM, prawa i powinnosci użytkowników.

Więcej o: Przepisy prawne

W tym dziale gromadzimy informacje o uchwałach, zasadach, regulaminach i innych przepisach ustanawianych przez władze miasta Katowice, którym podlega działalność KZGM.

Więcej o: Prawo lokalne

Na tej stronie znajdą Państwo reulaminy i inne przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania KZGM.

Więcej o: Regulaminy i instrukcje

KZGM przetwarza dane osobowe podczas wykonywania swoich zadań, zarówno jako pracodawca, jak i zarządzający zasobem mieszkaniowym miasta Katowice i innymi nieruchomościami. Poniżej przekazujemy informację na temat przetwarzania danych osobowych w różnych sytuacjach prawnych i administracyjnych. Zachęcamy do przeczytania na temat praw osób, podstaw prawnych i celów przetwarzania danych w określonej sytuacji.

Więcej o: Przetwarzanie danych osobowych w KZGM

W dziale Organizacja i zarządzanie znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej i kompetencjach komórek organizacyjnych KZGM, informacje na tematów audytów i kontroli przeprowadzonych w KZGM oraz informacje o prowadzonych i dostępnych w KZGM rejestarch akt i archiwach.

Więcej o: Organizacja i zarządzanie

W dziale Struktura organizacyjna udostępniamy informacje o organizacji wewnętrznej KZGM, wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych, zakresie ich kompetencji oraz dane kontaktowe.

Więcej o: Struktura organizacyjna

Zgodnie z nadanym przez Radę Miasta Katowice Statutem Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej kieruje dyrektor, który jednoosobowo, w ramach czynności zwykłego zarządu, samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania KZGM i ponosi za nie odpowiedzialność. W tym dziale publikowane są zarządzenia dyrektora KZGM.

Więcej o: Zarządzenia Dyrektora KZGM

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

Więcej o: Audyty i kontrole

W tej części Biuletynu zostały umieszczone informacje o prowadzonych w KZGM  archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Więcej o: Akt i archiwa

W sekcji Działalność udostępniamy informacje publiczne o zamierzeniach KZGM określanych w programach, projektach i planach działania oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

Więcej o: Działalność

W dziale Zamierzenia i plany publikujemy wykazy planowanych zadań inwestycyjnych i remontów oraz informacje o projektach i programach długofalowych.

Więcej o: Zamierzenia i plany

W tym dziale znajdują się sprawozdania z realizacji programów działania, a także - jeśli były opracowane - raporty i analizy stanu zasobów KZGM .

Więcej o: Raporty i sprawozdania

W tym dziale prezentowane są informacje dotyczące finansów i majątku publicznego publicznych oraz wykorzystaniu środków publicznych, jakimi dysponuje KZGM w Katowicach.

Więcej o: Finanse i mienie publiczne

W dziale Plany finansowe udostępniamy roczne plany finansowe KZGM oraz plany finansowe przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy pomocowych i europejskich.

Więcej o: Plany finansowe

W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe KZGM, w tym sprawozdania z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

Więcej o: Sprawozdania finansowe

KZGM gospodaruje mieniem miasta Katowice przekazanym w trwały zarząd w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. W dziale Majątek publiczny zamieszczamy informacje publiczne, którym dysponuje i zarządza KZGM.

Więcej o: Majątek publiczny

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w KZGM. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

Więcej o: Załatwianie spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdą Państwo wyjątki z tych przepisow oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w KZGM.

Więcej o: Tryb załatwiania spraw

Tutaj zamieszczamy opisy sposobu załatwiania spraw w KZGM oraz związanych z działalnością KZGM.

Więcej o: Rodzaje spraw

Na tej stronie zamieszczamy druki dokumentów do pobrania. 

Wnioski o wykup zamieszczone są w Zakładce Rodzaje spraw- Zasady wykupu lokali gminnych. 

Więcej o: Druki do pobrania

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Więcej o: Informacja publiczna i BIP

W dziale o informacji publicznej przedstawiamy objaśnienia dotyczące prawa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do informacji publicznej oraz akty prawne regulujące dostęp do informacji publicznej.

Więcej o: O informacji publicznej

W tym dziale publikujemy oświadczenia redakcyjne o warunkach korrzystania z serwisu, polityce prywatności, dostępności strony oraz dane kontaktowe redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej.

Więcej o: Oświadczenia redakcyjne

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej KZGM.

Więcej o: Pomoc

W tym dziale zamieszczamy ogłoszenia, komunikaty i obwieszczenia KZGM w sprawach dotyczących korzystania z zasobów mieszkaniowych, licytacji, naboru na wolne stanowiska pracy i innych.

Więcej o: Ogłoszenia

W dziale Praca w KZGM zamieszczamy ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska urzędnicze w KZGM oraz ogłoszenia o wynikach naboru pracowników.

 

 

Katowice, 30.04.2020r.

Komunikat

W związku z trwającym stanem epidemii i jego wpływem na finanse miasta Katowice, a także otrzymanym w dniu 30.04.2020r. od Prezydenta Miasta Katowice poleceniem wstrzymania obsadzania wolnych stanowisk pracy oraz stanowisk pracowników czasowo nieobecnych, w KZGM w Katowicach zakończeniu ulegają trwające procedury naboru, bez wyłonienia kandydatów do zatrudnienia.

Odwołujemy umówione już rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy złożyli swoje aplikacje i przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Zachęcamy osoby zainteresowane pracą w naszym Zakładzie do śledzenia naszej strony podmiotowej BIP i sytuacji epidemicznej w kraju.

 

Więcej o: Praca w KZGM

W tym dziale znajdują się aktualne ogłoszenia o oferowanych stanowiskach pracy w KZGM w Katowicach.

 

Więcej o: Oferty pracy

Tu znajdują sie ogłoszenia o wynikach naboru pracowników KZGM.

Więcej o: Wyniki naboru

Tu znajdują sie ogłoszenia o II etapie naboru pracowników do KZGM w Katowicach.

Więcej o: II etap naboru

Archiwum ogłoszeń o pracę.

Więcej o: Archiwum ogłoszeń

W dziale Zamówienia publiczne zamieszczamy informacje dotyczące zamówień prowadzonych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP) oraz zamówienia prowadzone poza ustawą.

Więcej o: Zamówienia publiczne

W tym dziale publikujemy informacje dotyczące zamówień publicznych realizowanych poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych (PZP).Więcej o: Zamówienia poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych

 

Od 1 stycznia 2021 roku - nowa platforma zakupowa

Informacje dotyczące zamówień publicznych, prowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych, ogłoszonych po 1 stycznia 2021 roku znajdują się na stronie Platforma zakupowa Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice)

Zamówienia na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych wszczęte przed 31.12.2020 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (PZP) w tym dziale poniżej publikujemy informacje dotyczące następujących trybów udzielania zamówień: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, licytacja elektroniczna, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę.

Więcej o: Zamówienia na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Od 1 stycznia 2021 roku - nowa platforma zakupowa

Informacje dotyczące zamówień publicznych, prowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych,

ogłoszonych po 1 stycznia 2021 roku znajdują się na stronie Platforma zakupowa Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice)

Zamówienia na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych wszczęte przed 31.12.2020 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (PZP) w tym dziale poniżej publikujemy informacje dotyczące następujących trybów udzielania zamówień: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, licytacja elektroniczna, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę.

Więcej o: Zamówienia na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych po 01.01.2021r.