Kto jest administratorem danych osób odwiedzających stronę internetową KZGM?

Administratorem danych osobowych spadkobierców zgromadzonych w ramach przygotowania i prowadzenia postępowania windykacyjnego jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (KZGM) z siedzibą w Katowicach 40-126, ul. Grażyńskiego 5. E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
KZGM wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do kontaktu w sprawie przetwarzania danych pisemnie lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe spadkobierców najemców zasobów mieszkaniowych Gminy Katowice, są przetwarzane w następujących celach:

 • przygotowanie i prowadzenie postępowania windykacyjnego, dochodzenie roszczeń,
 • prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych,
 • archiwizacja.

Na podstawie jakich przepisów prawa pozyskujemy i przetwarzamy dane spadkobierców?

Przetwarzanie ww. danych osobowych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO*, czyli:

 • w celu wszczęcia i prowadzenia postępowania windykacyjnego - pozyskanie danych od osób (np. pozostałych spadkobierców), innych organów administracji publicznej oraz z innych źródeł (np. rejestr PESEL), prowadzącego do realizacji obowiązku administratora ukierunkowanego na dochodzenie roszczeń, w związku z przepisami:
  • ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - podmiot publiczny jest zobowiązany do ustalenia przypadających należności pieniężnych;
  • ustawa kodeks postępowania cywilnego (w zależności od sytuacji m.in. art. 126, 6371, 641 kpc);
  • ustawa kodeks cywilny (m.in. art. 931 i następne kc);
 • w celach archiwizacyjnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt w KZGM, na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 Jaki zakres danych o spadkobiercy przetwarzamy?

 • imię, nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania, nr PESEL oraz stopień powinowactwa ze spadkodawcą.

Imię, nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania (wynika m.in. z art. 126 kpc), nr PESEL (art. 126 kpc) oraz stopień powinowactwa ze spadkodawcą (art. 641 kpc).

Z jakiego źródła pozyskujemy informacje o osobie?

 • najczęściej - od pozostałych spadkobierców, z rejestru PESEL, z sądów spadku i innych.

Kto jest odbiorcą danych osobowych?

Odbiorcami danych są podmioty serwisujące na zlecenie KZGM systemy informatyczne oraz urządzenia wykorzystywane przy przetwarzaniu danych, a także podmioty świadczące usługi prawne i audytorskie oraz niszczące dokumentację papierową. Dane adresowe są udostępniane operatorom pocztowym (celem przesłania korespondencji). Odbiorcą może być także bank i inni pośrednicy finansowi przyjmujący wpłaty. Możemy również przekazywać dane osobowe m.in. sądom, komornikom i innym organom administracji publicznej, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania, zgodnie z przepisami prawa.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe spadkobierców?

Przestaniemy przetwarzać dane osobowe w ww. celach po zakończeniu postępowania i upłynięciu właściwego dla tego postępowania czasu przypisanego kategorią archiwalną, określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt znajduje się w biuletynie BIP KZGM: http://kzgm.katowice.pl/bip/przepisy-prawne/regulaminy-i-instrukcje). Zazwyczaj okres ten wynosi 10 lat od zakończenia postępowania.

Jakie prawa przysługują spadkobiercy?

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania,
 • prawo do sprzeciwu – w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji zadań wykonywanych w interesie publicznym,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Powyższe uprawnienia, na podstawie przepisów prawa, mogą być ograniczone lub wyłączone i takim wypadku skorzystanie z danego uprawnienia będzie niemożliwe lub ograniczone.

 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/526/2464), gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO* oraz krajowe przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Pozostałe informacje

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania. Dane osobowe nie są przekazywane poza teren EOG.

 

 

* RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

kpc – ustawa kodeks postępowania cywilnego

kc – ustawa kodeks cywilny

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 27 luty 2024 14:17 IOD
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 luty 2024 14:19 IOD