KZGM kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Katowice, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dyrektor KZGM samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące właściwego funkcjonowania KZGM i ponosi za nie odpowiedzialność.

Dyrektor kieruje i zarządza KZGM oraz reprezentuje KZGM na zewnątrz. Decyzje wewnętrzne podejmuje w formie zarządzeń i poleceń służbowych.

Dyrektor KZGM działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Katowice w ramach czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest odrębna zgoda. W ramach pełnomocnictwa Dyrektor może udzielić dalszych pełnomocnictw.

Dyrektor KZGM jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w KZGM pracowników i wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Pracownicy KZGM winni spełniać wymogi kwalifikacyjne przewidziane odrębnymi przepisami prawa.

Działalność KZGM regulują zarządzenia wewnętrzne Dyrektora KZGM, regulaminy i instrukcje.

Odpowiedzialna za treść: Daria Siudyka

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 grudzień 2016 05:13 Renata Fortuna