Zakres, organizację i ogólne zasady działania komórek organizacyjnych KZGM określa Regulamin Organizacyjny KZGM w Katowicach.

Ogólny zakres działania komórek organizacyjnych KZGM

  1. Zadaniem poszczególnych komórek organizacyjnych jest opracowywanie zagadnień oraz wniosków i projektów dokumentów w sprawach należących, na podstawie Regulaminu, do zakresu ich działania. W przypadkach opracowywania zagadnień wchodzących w kompetencje kilku komórek organizacyjnych ustala się zasadę, że prowadzenie tych zagadnień należy do wiodącej komórki organizacyjnej. Wiodącą komórką organizacyjną jest ta komórka organizacyjna, której zakres czynności obejmuje główne zagadnienia lub najwięcej zagadnień występujących w przedmiotowej sprawie. W  razie wątpliwości kompetencje ustala Dyrektor.
  2. 2. W szczególności do zadań komórek organizacyjnych należy:
   • 1) wykonywanie prac, zgodnie z zakresem ich działania i obowiązującymi aktami normatywnymi;
   • 2) inicjowanie i wdrażanie racjonalnych metod pracy w swoim zakresie działania i współdziałanie z innymi komórkami;
   • 3) inicjowanie i opracowywanie projektów zarządzeń, norm, opinii i instrukcji;
   • 4) współpraca z innymi podmiotami w zakresie spraw należących do właściwości komórki;
   • 5) organizowanie narad roboczych i prac komisji problemowych z zakresu problematyki danego działu i ich obsługa.

Zasady organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych KZGM

    1. W skład działów wchodzą stanowiska pracy w ilości ustalonej przez Dyrektora.
    2. Komórką organizacyjną kieruje kierownik, a w razie jego nieobecności - jego zastępca. Jeśli nie ma etatowego zastępcy, osobę do kierowania w zastępstwie wyznacza Dyrektor lub - wg kompetencji - jego zastępca.
    3. Organizację wewnętrzną komórki organizacyjnej oraz zakresy obowiązków dla poszczególnych stanowisk pracy opracowuje kierownik, a zatwierdza Dyrektor lub zastępcy Dyrektora wg właściwości działania.

Zasady pracy komórek organizacyjnych KZGM

   1. W KZGM obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa i bezpośredniego podporządkowania, zgodnie, z którą pracą komórki organizacyjnej kieruje jeden kierownik, a pracownik podlega bezpośrednio jednemu przełożonemu, od którego otrzymuje polecenia służbowe i przed którym jest odpowiedzialny za wykonanie zadań. Pracownik, który otrzymał polecenie służbowe od przełożonego wyższego stopnia powinien polecenie wykonać, zawiadamiając o tym swego bezpośredniego przełożonego (co do zasady jeszcze przed wykonaniem polecenia).
   2. Akty normatywne, decyzje, wystąpienia na zewnątrz oraz wnioski kierowane przez poszczególne komórki organizacyjne powinny być uzgodnione z tymi komórkami organizacyjnymi, których działalności również dotyczą.
   3. Każda komórka organizacyjna, w celu należytego wykonania swej funkcji wiodącej komórki organizacyjnej, jest upoważniona do żądania od pozostałych komórek organizacyjnych współpracy, przede wszystkim w formie sporządzania opinii oraz przekazywania materiałów i danych.
   4. Komórki organizacyjne mają obowiązek występowania z inicjatywą i opracowywania projektów branżowych zarządzeń, niezbędnych do wykonania ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, uchwał Rady Miasta Katowice i innych obowiązujących przepisów.
   5. Każdy pracownik, przygotowując projekt załatwienia sprawy w formie pisma, na kopii wpisuje swoje dane osobowe i dodatkowo pismo zostaje opatrzone pieczątką i podpisem (parafą) kierownika działu lub samodzielnego stanowiska.
   6. Umowy i inne dokumenty obciążające KZGM w sprawach majątkowych (z wyjątkiem umów o pracę i umów zawieranych na drukach standardowych zatwierdzonych przez radcę prawnego) powinny być parafowane przez radcę prawnego i Głównego Księgowego.
   7. W czasie urlopu lub dłuższej nieobecności Dyrektora do podpisywania zastrzeżonej dla niego korespondencji uprawniony jest Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych.
   8. W przypadkach nieobecności w pracy innych niż Dyrektor osób upoważnionych do podpisywania zastrzeżonej im korespondencji, podpisują ją osoby upoważnione przez Dyrektora.
   9. Informacji w sprawach podstawowych z zakresu działania KZGM jako całości udziela Dyrektor, względnie zastępcy Dyrektora. Kierownicy komórek organizacyjnych udzielają informacji z zakresu działania kierowanej komórki organizacyjnej. Pracownicy mają prawo do udzielania informacji z zakresu przydzielonych im zadań, co do stanu zaawansowania prac i sposobu załatwienia sprawy. Udzielane informacje nie mogą naruszać przepisów o zachowaniu tajemnicy państwowej i służbowej, przepisów o ochronie danych osobowych oraz nie mogą przynosić szkody KZGM. 

Odpowiedzialna za treść: Agnieszka Szumska

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 grudzień 2016 05:14 Renata Fortuna
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 lipiec 2019 12:09 Agnieszka Szumska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 luty 2022 14:14 Renata Fortuna