Zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników KZGM określa Regulamin Organizacyjny KZGM w Katowicach oraz szczegółowe zakresy czynności.

Do obowiązków pracowników należy:

 1. należyte zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami i materiałami dotyczącymi przydzielonych im spraw,
 2. należyte opracowywanie materiałów oraz terminowe przygotowanie projektów właściwego załatwienia sprawy, zgodnie ze stanem faktycznym i przepisami prawa,
 3. przedkładanie opracowanych projektów załatwienia spraw do aprobaty bezpośredniego przełożonego,
 4. przestrzeganie drogi służbowej,
 5. przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów o zachowaniu tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisów o ochronie danych osobowych,
 6. poddawanie się okresowej ocenie kwalifikacyjnej zgodnie z zasadami obowiązującymi w KZGM,
 7. składanie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 8. zachowanie uprzejmości i życzliwości w relacjach interpersonalnych ze współpracownikami i interesantami KZGM,
 9. dbałość o powierzone mienie.

Pracownicy uprawnieni są do:

 1. podpisywania pism w ramach udzielonego im upoważnienia przez Dyrektora,
 2. żądania od bezpośredniego przełożonego wskazówek i wytycznych w zakresie sposobu załatwienia przydzielonych im spraw,
 3. zbierania danych dotyczących prowadzonej sprawy z innych działów (zwłaszcza przy sprawach wielowątkowych , będąc wiodącym),
 4. inicjowania, wnioskowania zmian organizacyjnych.

Pracownicy odpowiedzialni są za należyte wykonanie swych obowiązków, a w szczególności za:

 1. gruntowne ustalenie stanu faktycznego i prawnego każdej przydzielonej sprawy,
 2. terminowe, bezstronne, wyczerpujące i zgodne z przepisami wykonywanie zleconych im czynności.

Odpowiedzialna za treść: Agnieszka Szumska

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 grudzień 2016 05:14 Renata Fortuna