Zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność kierowników KZGM określa Regulamin Organizacyjny KZGM w Katowicach.

Do obowiązków kierowników komórek organizacyjnych należy realizacja funkcji kierowniczych w odniesieniu do podległych pracowników i koordynacja realizacji zadań określonych zakresem działania podległej komórki, a w szczególności:

 • 1) należyte zorganizowanie pracy i stałe usprawnianie jej techniki,
 • 2) nadzór nad terminowym wykonywaniem przez pracowników przydzielonych im zadań oraz załatwianiem spraw zgodnie z przepisami i z uwzględnieniem interesów miasta Katowice, zwłaszcza dla jak najlepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
 • 3) informowanie bezpośredniego przełożonego o stanie wykonania zadań, przedstawianie mu spraw, które powinny być podane do jego wiadomości i aprobaty oraz informowanie o potrzebach związanych ze sprawnym funkcjonowaniem podległej komórki organizacyjnej,
 • 4) inicjowanie opracowania projektów zarządzeń, instrukcji itp., dotyczących zakresu działania komórki organizacyjnej,
 • 5) przegląd i rozdział wpływającej do komórki organizacyjnej korespondencji oraz udzielanie pracownikom wskazówek odnośnie sposobu załatwiania przydzielonych im spraw,
 • 6) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników dyscypliny pracy, przepisów o zachowaniu tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisów o ochronie danych osobowych,
 • 7) wykonywanie zadań, które zgodnie z ustalonym w komórce organizacyjnej podziałem czynności wykonuje kierownik,
 • 8) dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników, zgodnie z zasadami obowiązującymi w KZGM,
 • 9) dbałość o powierzone mienie.

Kierownicy komórek organizacyjnych przydzielają podległym pracownikom zadania i są uprawnieni do kontroli ich wykonania, a także do wydawania im poleceń oraz udzielania informacji niezbędnych dla należytego ich wykonania.

Kierownicy komórek organizacyjnych są uprawnieni do:

 • 1)  aprobowania i podpisywania - pod pieczątką działu - korespondencji:
  • a) o charakterze informacyjnym, z wyjątkiem informacji naruszających tajemnicę państwową lub służbową oraz informacji przeznaczonych dla prasy, radia i telewizji,
  • b) o charakterze typowym, wynikającym z zakresu zadań działu,
  • c) mającej na celu zebranie materiałów niezbędnych do rozstrzygnięcia spraw zastrzeżonych do decyzji Dyrektora lub jego zastępców,
 • 2) występowania z wnioskami w sprawach osobowych podległych im pracowników.

Kierownicy mają prawo do rozstrzygania spraw, które stosownym upoważnieniem zostały im przekazane.

Kierownicy komórek organizacyjnych są odpowiedzialni za rzetelne i prawidłowe wykonanie zadań wynikających z ustalonego zakresu działania, przez co rozumie się w szczególności zgodne z przepisami i terminowe załatwianie spraw oraz operatywną i sprawną pracę.

Odpowiedzialna za treść: Agnieszka Szumska

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 grudzień 2016 05:13 Renata Fortuna