Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w KZGM w 2022 r.:

 

 

Kontrole zewnętrzne w 2022 roku.

 

1. W styczniu br. Zespół Audytu Wewnętrznego UM Katowice przeprowadz czynności sprawdzające wykonanie zaleceń poaudytowych zadania audytowego nr 7/2020 w zakresie gospodarowania zasobem lokali użytkowych. W notatce informacyjnej z dnia 11.01.br. Uwzględniono informację Dyrektora Zakładu, iż obowiązujące procedury i podejmowane działania spełniają swoje zadania (biorąc pod uwagę ówczesną sytuację pandemii), a Zakład podejmuje wszystkie niezbędne i dostępne działania celem zdyscyplinowania najemców LU do terminowego regulowania należności.

2. Kontrola Inspektora Pracy PIP w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy dot. wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy. Kontrolę zakończyło pisemne Wystąpienie z dnia 15.03.br. wnoszące wypłacenie wskazanemu pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu. Zrealizowano.

3. Kontrola planowa ex-post przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie procedury zawarcia umowy o zamówienie publiczne dla zadania objętego Projektem, do której stosuje się przepisy ustawy PZP. Kontrola objęła postępowanie pn.: Termomodernizacja wraz z likwidacją niskiej emisji budynku przy ul. Gliwickiej 13,13a (…) Wydano informację pokontrolną z dnia 07.02.2022 r. - w toku kontroli stwierdzono naruszenia o charakterze formalnym prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych nie wywołujące skutków finansowych w postaci obniżenia kwoty wydatków kwalifikowalnych.

4. Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach. Kontrola została przeprowadzona na przełomie stycznia i lutego br. przez Urząd Marszałkowski WŚ IZ RPO WSL. Wynik kontroli bez zastrzeżeń.

5. Kontrola trwałości projektu – Katowicki System Węzłów Przesiadkowych- Węzeł Katowice przeprowadzona na przełomie marca/kwietnia br. przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. KZGM w Katowicach, jako zarządzający obiektem otrzymał informację pokontrolną z dnia 27.04.br. - nieprawidłowości nie wykazano.

6. Dnia 26.05.br. z upoważnienia Prezydenta m. Katowice przeprowadzono kontrolę w zakresie zorganizowania i przygotowania stałego dyżuru przy uwzględnieniu specyfiki pracy. W efekcie kontroli wydano zalecenie zorganizowania obsługi SSD w systemie III zmianowym. Termin realizacji zaleceń do 31.12.2022 r. Zalecenie zrealizowano.

7 Kontrola trwałości projektu pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach przeprowadzona 4.08.2022 r. przeprowadzona przez IZ RPO WSL 2014-2020. Bez zastrzeżeń.

8. Kontrola Ex-post projektów pn.”Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Gliwicka 13, 13a, ul. Zarębskiego 5a,7a i ul. Bednorza 14 przeprowadzona w dniach 2-16.09.br. Wyniki kontroli: bez zastrzeżeń.

9. Udzielenie informacji, w związku z zadaniem audytowym „Bezpieczeństwo informatyczne” przeprowadzanym w Wydziale Informatyki UM przez Wydział Audytu i Kontroli w październiku 2022r.

10. Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice – w dniu 23.11.2022r. rozpoczął kontrolę zarządczą instytucjonalną obejmującą okres od I do XI 2022r. Kontrolą objęto:

  • dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w EB-5 i EB-6,

  • wydatki (inwestycje i remonty),

  • komunikacja i przepływ informacji,

  • windykację należności,

  • obsługę i nadzór prawny,

  • obsługa i nadzór wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta Katowice

  • zamówienia publiczne.

    Nadesłano wystąpienie pokontrolne z 16.02.2023 r. Wydano zalecenia w zakresie aktualizacji planów ochrony, zachowania chronologii w teczkach lokalowych oraz dochowania terminów przy sporządzaniu planów kontroli właścicielskiej .

11 . Kontrola przeprowadzona w dniach 30.11-14.12.2022 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dot. procedury zawarcia aneksu do umowy o zamówienie publiczne dla zadania objętego projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 190 i Gliwickiej 194.” Wynik kontroli - bez zastrzeżeń.

 

Kontrole wewnętrzne:

1. Kontrola kas - raz w miesiącu w ramach nadzoru nad ryzykiem „Nieprzestrzeganie zasad gospodarki kasowej”  Nieprawidłowości nie stwierdzono, nie wydano zaleceń pokontrolnych.

2. Kontrola przeprowadzona w lutym br. dot. problemu nieudostępniania lokali do okresowych kontroli szczelności instalacji gazowych oraz kominiarskich (w tym pogłębiona analiza danych pochodzących z okresowych oświadczeń kierowników EB). Zaleceń nie wydano.

3. Kontrola dot. ewidencji nieruchomości budynkowych w s.i. DOM 5 pod kątem utrzymywania aktualnych i pełnych danych – w ramach nadzoru nad ryzykiem nr 11 „Niewłaściwe zarządzanie informacjami i nieaktualne dane o nieruchomościach w tym zarządzanie modułem ZASOBY w s.i. DOM 5” z obszaru Ewidencja nieruchomości budynkowych, gruntowych i infrastruktury. 

4. Kontrola prawidłowości naliczeń w związku z nowymi zasadami naliczeń wprowadzonymi Zarządzeniem nr 1608/2021 Prezydenta m. Katowice z dnia 28.04.2021 r. - w ramach nadzoru nad ryzykiem nr 17 „Nieprawidłowa gospodarka lokalami mieszkalnymi gminy w tym: umowy najmu, zmiana stawek czynszów i innych naliczeń, zamiany oraz ewidencja lokali” z obszaru Polityki lokalowej- zarządzanie nieruchomościami gminy

5 Komunikacja z klientem – informowanie bezpośrednio zainteresowanych mieszkańców o planowanych i uruchamianych inwestycjach oraz remontach .Zalecenia omówiono.

6.  Analiza przekazywanych informacji oraz udzielania odpowiedzi na pisma pod kątem ich rzetelności i terminowości w EB-ach nr 2 i 3 – w ramach nadzoru nad ryzykiem nr 28 „Nieterminowe przekazywanie informacji oraz udzielanie odpowiedzi na pisma” z obszaru Komunikacja i przepływ informacji. Zalecenia omówiono.

7.  Analiza rodzaju ogrzewania lokali w budynku przy ul. Moniuszki. Wydano zalecenia m.in. w zakresie uzyskania dokumentacji legalizacji urządzeń grzewczych w lokalach. Kontrola pozaplanowa.

8.  Place zabaw – wraz z inwentaryzacją. Wydano zalecenia w zakresie dopilnowania terminów kontroli placów zabaw, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem oraz stosowania czytelnych podpisów na protokołach.

9.  Kontrola dyscypliny pracy w Oddziale Eksploatacji Budynków nr 2. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

10.  Kontrola dyscypliny pracy w Oddziale Eksploatacji Budynków nr 1. Wydano zalecenia w zakresie bieżącego uzupełniania listy obecności oraz zaprowadzenia „zeszytu spóźnień”.

 11.  Kontrola dyscypliny pracy w Dziale obsługi Wspólnot Mieszkaniowych. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

W I półroczu br. prowadzono następujące zadania audytowe:

1. Zadanie audytowe nr I : Audyt sprawdzający z zakresu: Analiza Konta „Pozostałej sprzedaży” - w zakresie przestrzegania procedury windykacyjnej i dochodzenia należności z tego tytułu.

Celem auditu było sprawdzenie czy na koncie „Pozostałej sprzedaży” podjęto właściwe działania w celu odzyskania należności i zbadanie przebiegu procesu. Wydane zalecenia są na bieżąco realizowane.

2. Zadanie audytowe nr II: Audyt sprawdzający z zakresu: Należytego monitoringu spraw w zakresie pozostałych należności na lokalach odzyskanych z tytułu wcześniejszego ich użytkowania / konto nieaktywne, wolnostoje, wykupy, budynki wyburzone i przekazane właścicielom / oraz połączony z tym zadaniem obszar, sprawdzenie nadzoru prawnego nad działalnością KZGM - opiniowanie spraw, umów, wsparcie prawne pracowników.

Wydane zalecenia są na bieżąco realizowane.

3. Zadanie audytowe nr III: „Należyty monitoring spraw w zakresie dochodzenia należności z tytułu rozliczenia opłat niezależnych na lokalach odzyskanych z tytułu ich wcześniejszego użytkowania/konto śmieciowe, wolnostoje, wykupy. Wydane zalecenia są na bieżąco realizowane.

W II półroczu 2022 r. Audytor wewnętrzny prowadził 2 zadania audytowe oraz dokonał oceny kontroli zarządczej w KZGM w Katowicach.

1Zadanie audytowe nr III : Temat audytu dot: Należytego monitoringu spraw w zakresie dochodzenia należności z tytułu rozliczenia opłat niezależnych na lokalach odzyskanych z tytułu wcześniejszego ich użytkowania / konto śmieciowe, wolnostoje, wykupy/. Po przeanalizowaniu kont aktywnych lokali mieszkalnych i użytkowych Audytor wewnętrzny wydał zalecenia dla Oddziałów Eksploatacji Budynków, Działu Prawnego oraz Działu Czynszowo-Windykacyjnego.

2. Zadanie audytowe nr II: Temat audytu: Analiza realizacji umów ratalnych. W ramach zaleceń poaudytowych każda administracja otrzymała szczegółowy wykaz dłużników, którzy nie realizują właściwie umów ratalnych celem podjęcia natychmiastowych działań.Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 kwiecień 2023 13:28 Agnieszka Szumska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 kwiecień 2023 14:17 Agnieszka Szumska
Artykuł został zmieniony. środa, 21 czerwiec 2023 14:06 Agnieszka Szumska
Artykuł został zmieniony. środa, 21 czerwiec 2023 14:11 Agnieszka Szumska