Karta informacyjna dokumentu

znak, nr:
KZGM/0173/80/2013
nazwa:
Kontrole prowadzone w I półroczu 2013 r.
z dnia:
09.08.2013 r.
przechowuje:
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
ogranicz. dostępu:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
podstawa prawna ograniczenia:
--
Odp. za treść:
Marcin Gawlik

 

W I półroczu 2013 r. w KZGM przeprowadzono 3 kontrole zewnętrzne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach dniu 22.03.2013 r. przeprowadził kontrolę warunków pracy. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

W okresie od 27.03.2013 r. – 29.04.2013 r. Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice przeprowadził kontrolę planową w zakresie spraw organizacyjno-kadrowych. W wyniku kontroli wydano 30 zaleceń pokontrolnych – część z nich została zrealizowana już w trakcie kontroli, a część tuż po jej zakończeniu. W stosunku do pozostałych, omówionych na Naradzie Dyrektorów w dniu 27.05.2013 r., podjęto stosowne działania, polecając aktualizację określonych przepisów wewnętrznych KZGM, czy wzmożenie nadzoru lub przeprowadzenie kontroli wewnętrznych. Zalecenia dotyczyły m.in.: przestrzegania obowiązujących przepisów z zakresu prawa pracy (m.in. aktualizowania kart stanowiskowych pracowników, stosowania kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierającego dane dopuszczone art. 221 § 1 Kodeksu pracy, sporządzania planów urlopów z uwzględnieniem uregulowań art. 162 i 163 Kodeksu pracy oraz § 31 pkt 2 Regulaminu pracy KZGM w Katowicach, terminów udzielania urlopu niewykorzystanego w danym roku kalendarzowym, przestrzegania doby pracowniczej, rocznej ewidencji czasu pracy), jak również spraw dokumentacyjnych dotyczących środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w oddziałach KZGM.

Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice (WBiD) przeprowadził w ramach I etapu kontroli zarządczej instytucjonalnej w dniach od 20.05.2013 r. do 17.06.2013 r. kontrolę dotyczącą dochodów za okres od stycznia do kwietnia br. oraz kontrolę dotyczącą zadań jednostki związanych m.in. z windykacją należności, ewidencją nieruchomości budynkowych, gruntowych i infrastruktury oraz obsługą i nadzorem prawnym prowadzonych spraw. W wyniku kontroli wydano 9 zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 05.08.2013 r. (sygn. BD.IV.1711.5.2012.2013.KB). Dotyczyły one realizowania z większą dokładnością zaleceń pokontrolnych wydanych przez WBiD, chronologicznego układania pism w danej sprawie i pilnowania kompletności dokumentacji, określenia terminu dokonywania przez Zespół Głównych Specjalistów ds. Ekonomicznych sprawozdań z prowadzonych windykacji wraz z określeniem okresu jakiego dotyczą, dokonania przeglądu Książek Obiektów Budowlanych (KOB) pod kątem kompletności wpisów oraz załączników do KOB (protokoły), terminowego dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego obiektów, stosowania się do  Prawa budowlanego oraz rozporządzeń wykonawczych w zakresie gromadzenia i przechowywania dokumentacji użytkowania budynku przez cały okres jego istnienia, starannego odbioru robót końcowych po wykonanych remontach w lokalach, odbierania kluczy Wykonawcy po dokonanym remoncie i protokolarnego przekazywania ich przyszłemu najemcy, bieżącego reagowania na zgłaszane wady i usterki przez osoby dokonujące remontu lokalu przed zawarciem umowy najmu.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.