Karta informacyjna dokumentu

znak, nr:
KZGM/0910/2/2007
nazwa:
Kontrole przeprowadzone w KZGM w I kwartale 2007 r.
z dnia:
11 kwietnia 2007 r.
przechowuje:
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
podstawa prawna ograniczenia:
--
Odp. za treść:
Jacek Stawowy

Szczegółowe informacje

W I kwartale 2007 r. w zakładzie przeprowadzono następujące kontrole zewnętrzne:

1) Prezydenta Miasta Katowice w sprawie zasiedlenia lokalu mieszkalnego przy ul. Powstańców 36d/5. Polecenia pokontrolne w przedmiotowej sprawie wydane przez Prezydenta Miasta Katowice zostały zawarte w piśmie OR VI–0913-3/07, do którego ustosunkowano się w piśmie NK/JS/00911/01/07, zobowiązując się w nim do omówienia sprawy na naradzie kadry kierowniczej w celu uniknięcia powtórzeniu się sytuacji będącej przedmiotem kontroli. Realizując powyższe, na naradzie w dniu 22.03.07r. DE polecił m.in. bezwzględnie i niezwłocznie sporządzać karty wolnych lokali mieszkalnych - również w przypadku rezygnacji z dopiero przydzielonych lokali;

2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie badania warunków pracy. Protokół kontroli Nr NS/HP/38/2007 z 02.03.07- bez zastrzeżeń i uwag;

3) RIO Katowice dot. gospodarki finansowej. Kontrola została zakończona z końcem marca 2007r. Protokół z kontroli jest obecnie poddawany szczegółowej analizie;

4) Prezydenta Miasta Katowice w sprawie wypełniania obowiązków zarządcy nieruchomości i realizacji poleceń porządkowych. Protokół z kontroli otrzymany 03.04.2007 r. jest obecnie analizowany przez właściwe służby KZGM;

5) Urzędu Miasta Katowice nt. przestrzegania prawa zamówień publicznych w okresie 01.07.2006r. do 09.03.2007r. W związku z zaleceniem otrzymanym w trakcie kontroli bezzwłocznie uruchomiono działania na rzecz wydania w drodze zarządzenia wykazu wzorów podpisów członków komisji przetargowej i dodatkowo powołania inspektorów nadzoru jako biegłych.


Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.