Siedziba KZGM w KatowicachKomunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach jest jednostką organizacyjną Miasta Katowice, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Przedmiot, zasady gospodarki finansowej i zasady działania KZGM zostały określone w Statucie uchwalonym przez Radę Miasta Katowice (Uchwała XXI/433/08 z dnia 28.01.2008 r. zmieniona uchwałą nr XXIII/471/08 Rady Miasta Katowice z dnia 17 marca 2008 r.).

Podstawę prawną działania KZGM stanowią w szczególności:

 1. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013.594 tekst jednolity z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 885 tekst jednolity z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 2011 nr 45 poz. 236 tekst jednolity),
 4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2013 poz. 330 tekst jednolity z późn. zm.),
 5. Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. 2000 nr 80 poz. 903 tekst jednolity z póżn. zm.),
 6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121),
 7. Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150),
 8. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2010 nr 102 poz. 651 tekst jednolity z późn. zm.),
 9. Uchwała nr XXI/433/08 Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach i statut stanowiący załącznik do uchwały,
 10. Uchwała nr XXIII/471/08 Rady Miasta Katowice z dnia 17 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach,
 11. Regulamin Organizacyjny KZGM w Katowicach,
 12. i inne właściwe przepisy.

Siedzibą i obszarem działania KZGM jest  miasto Katowice.

Nadzór oraz kontrolę nad działalnością KZGM sprawują Rada Miasta Katowice i Prezydent Miasta Katowice w ramach posiadanych kompetencji.

Przedmiotem działalności KZGM jest eksploatacja, administrowanie i zarządzanie:

 1. mieszkaniowym zasobem miasta Katowice, w tym lokalami stanowiącymi własność Miasta Katowice znajdującymi się w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
 2. nieruchomościami zabudowanymi budynkami użytkowymi i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność miasta Katowice,
 3. budynkami posadowionych w obrębie nieruchomości zarządzanych przez miasto, których właściciele nie są znani lub nie zostało ustalone miejsce ich pobytu,
 4. nieruchomościami innych podmiotów, pozostającymi w zarządzie KZGM,
 5. innymi nieruchomościami – na polecenie lub za zgodą Prezydenta Miasta Katowice,
 6. nieruchomościami Skarbu Państwa na polecenie Prezydenta Miasta Katowice działającego jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
  w ramach gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

Zadaniem KZGM jest również zabezpieczenie nieruchomości zabudowanych wchodzących w skład zasobu miasta Katowice i Skarbu Państwa do czasu ich docelowego zadysponowania. 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.