Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej prowadzi administrację 940 budynków oraz ponad 16 000 lokali mieszkalnych. Ponadto w zarządzanych zasobach mieści się  1450 lokali użytkowych oraz 950 garaży.

Zadaniem KZGM jest eksploatacja, administrowanie i zarządzanie:

 • mieszkaniowym zasobem miasta Katowice,
 • nieruchomościami zabudowanymi budynkami użytkowymi i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność miasta Katowice,
 • budynkami położonymi na nieruchomościach zarządzanych przez miasto, których właściciele nie są znani lub nie zostało ustalone miejsce ich pobytu,
 • nieruchomościami innych podmiotów pozostającymi w zarządzie KZGM,
 • innymi nieruchomościami - na polecenie lub za zgodą Prezydenta Miasta Katowice,
 • nieruchomościami Skarbu Państwa na polecenie Prezydenta Miasta Katowice działającego jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w ramach gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

Zadaniem KZGM jest również zabezpieczenie nieruchomości zabudowanych wchodzących w skład zasobu miasta Katowice i Skarbu Państwa do czasu ich docelowego zadysponowania.

Zadania swoje KZGM wykonuje w szczególności poprzez:

 • sprawowanie zwykłego zarządu powierzonym mieniem,
 • utrzymywanie w należytym stanie budynków, ich technicznego wyposażenia oraz towarzyszących urządzeń komunalnych,
 • prowadzenie właściwej eksploatacji budynków, wnętrz osiedlowych i terenów przyległych oraz towarzyszących urządzeń komunalnych,
 • konserwacje, naprawy bieżące i główne budynków, mieszkań i towarzyszących urządzeń komunalnych w zakresie przewidzianym przepisami prawa,
 • prowadzenie obsługi mieszkańców, mieszkań i administrowanych budynków w zakresie wynikającym z przepisów prawa i potrzeb eksploatacyjnych,
 • wykonywanie funkcji wymienionych w pkt 2 i 4 dla innych właścicieli budynków,
 • zawieranie umów najmu i użyczenia lokali mieszkalnych i użytkowych (na podstawie odpowiednich dokumentów dostarczonych przez komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Katowice) oraz zmianę i rozwiązywanie tych umów, jak również zawieranie, zmianę i rozwiązywanie umów dzierżawy terenów pod garażami,
 • pobieranie czynszów i opłat z tytułu umów wymienionych w pkt 7,
 • prowadzenie księgowości administrowanych nieruchomości, stanowiącymi zasób Miasta Katowice
 • prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych związanych z administrowanym i zarządzanym mieniem.

W naszym Zakładzie możesz załatwić m.in. następujące sprawy:

 • zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego w oparciu o otrzymane skierowanie z Wydziału Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice;
 • zawrzeć umowę dotyczącą ekspozycji nośników informacyjno - reklamowych na nieruchomościach zarządzanych przez KZGM;
 • ustalić stan należności za lokal mieszkalny / użytkowy;
 • uzyskać niezbędne dane na potrzeby wpłaty czynszów, kaucji, wadiów;
 • potwierdzić dane we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
 • złożyć podanie o rozłożenie zaległości na raty oraz uzyskać informację o innych możliwościach rozwiązania problemu zadłużenia;
 • uregulować stan prawny po zgonie najemcy lub opuszczeniu go przez dotychczasowego najemcę;
 • zgłaszać awarie i inne problemy związane z eksploatacją lokali i stanem budynków.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 grudzień 2016 01:15 Renata Fortuna
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 lipiec 2021 13:39 Agnieszka Szumska