Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś Priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych / Poddziałanie 10.2.5. Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy

 

Opis projektu: 
Przedmiotem projektu jest zapewnienie 24 tymczasowych mieszkań o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie prac remontowych w lokalach mieszkalnych, zakup niezbędnego wyposażenia oraz działania promocyjne. Po ustaniu potrzeby pomocy obywatelom Ukrainy, przedmiotowe mieszkania stanowiące zasób Miasta Katowice będą przeznaczone na najem socjalny dla mieszkańców Katowic.

 

Okres rzeczowej realizacji projektu: II kw. 2023 r. – IV kw. 2023 r.

 

Wartość projektu / dofinansowanie: 
Całkowita wartość projektu wynosi: 3 477 425,00 zł
Wartość dofinansowania z EFRR: 3 477 425,00 zł (100 % kosztów kwalifikowalnych)