Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 / Oś priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki / Działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

 

Opis projektu:
Projekt polega na wykonaniu prac termomodernizacyjnych w wielorodzinnym budynku mieszkalnym położonym przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach.
Zakres prac obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę oświetlenia w częściach wspólnych na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej.

 

Celem projektu jest poprawa parametrów energetycznych budynków.

 

Okres realizacji projektu: III kw. 2020 r. – IV kw. 2023 r.
Wartość projektu / dofinansowanie: 
Całkowita wartość projektu: 12 285 248,32 zł
Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności: 4 482 990,43 zł (85% kosztów kwalifikowanych projektu)
Budżet Miasta Katowice: 7 802 257,89 zł