Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 / Oś priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki / Działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

 

Opis projektu:
Projekt polega na wykonaniu prac termomodernizacyjnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach.
Zakres prac obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu budynku, ocieplenie stropu nad piwnicami, wymianę okien i drzwi wejściowych, przebudowę węzła cieplnego wymiennikowego, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę oświetlenia w częściach wspólnych na energooszczędne.

 

Celem projektu jest poprawa parametrów energetycznych budynków.

 

Okres realizacji projektu: III kw. 2014 r. – III kw. 2023 r.
Wartość projektu / dofinansowanie:
Całkowita wartość projektu: 8 132 989,82 zł
Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności: 4 362 736,13 zł (85% kosztów kwalifikowanych projektu)
Budżet Miasta Katowice: 3 770 253,69 zł