Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach

 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 / Oś priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki / Działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Opis projektu:

Projekt polega na wykonaniu prac termomodernizacyjnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 10 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach. Zakres prac obejmuje m. in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropodachu, wymianę okien i drzwi wejściowych, likwidację istniejących instalacji grzewczych wraz z demontażem pieców, budowę wymiennikowni, budowę instalacji centralnego ogrzewania wraz z budową przyłącza do wymiennikowni.

 

Celem projektu jest poprawa parametrów energetycznych wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w Katowicach.

 

Okres realizacji projektu: I kw. 2020 r. – II kw. 2022 r.

 

Wartość projektu / dofinansowanie: 

Całkowita wartość projektu 3 498 329,00 zł

Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności 1 192 782,39 zł (85% kosztów kwalifikowanych projektu)

Budżet Miasta Katowice 2 305 546,61 zł