Osoby w trudnej sytuacji materialnej, otrzymujące już dodatek mieszkaniowy, mogą starać się o pomoc w postaci pieniędzy na uiszczenie opłat za prąd.

Wysokość takiej dopłaty zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Osoby w trudnej sytuacji materialnej, otrzymujące już dodatek mieszkaniowy, mogą starać się o pomoc w postaci pieniędzy na uiszczenie opłat za prąd.

Wysokość takiej dopłaty zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Osoby uprawnione do świadczenia

Pomoc przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy

Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

 1. kopia  umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);
 2. rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz:

 • otrzymać informację na temat zryczałtowanego dodatku energetycznego;
 • otrzymać wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego;
 • złożyć wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego;

zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10.

Poznańskie Centrum Świadczeń czynne jest w następujących godzinach:

 • poniedziałek: od 7:30 do 16:00
 • wtorek, czwartek: od 7:30 do 15:30
 • środa, piątek: od 7:30 do 15:00

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną za pośrednictwem POZnan*Kontakt pod numerem telefonu 61 646-33-44.

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej www.pcs-poznan.pl.

Osoby wnioskujące zachęcamy do rezerwacji terminu wizyty pod nr telefonu 61 646-33-44 lub poprzez formularz internetowy.

Szanowni Klienci,

Poznańskie Centrum Świadczeń  zachęca do rezerwacji terminu wizyty pod nr telefonu 61 646 33 44 lub za pomocą formularza internetowego dostępnego pod adresem www.pcs-poznan.pl lub bezpośrednio w siedzibie Centrum.

Klient, który umówił się na wizytę w Centrum pobiera bilet na podstawie numeru PESEL.

Informujemy, że klient umówiony traktowany jest priorytetowo, co oznacza że przywoływany jest do pierwszego wolnego stanowiska. W związku z powyższym mogą występować ok. 20 minutowe różnice pomiędzy umówioną, a faktyczną godziną przyjęcia.

System kolejkowy może zaprzestać wydawania biletów numerycznych uprawniających do złożenia wniosku, w sytuacji kiedy obsługa klienta wymagałaby znacznego wydłużenia czasu obsługi poza godzinami urzędowania Centrum. Ponadto informujemy, że obsłużeni zostaną wszyscy klienci, którzy pobrali bilet w danym dniu.

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznaje się na okres ustalonych uprawnień do dodatku mieszkaniowego, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn.zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Inne informacje

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.
 • Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku (www.ure.gov.pl/).
 • Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:
  1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
  3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
 • Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. wynosi:
 1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,29 zł. miesięcznie;
 2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,68 zł. miesięcznie;
 3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,81 zł. miesięcznie.
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:
 1. na rachunek bankowy osoby wnioskującej;
 2. na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.
Załączniki:
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (uniewaznienie147.pdf)PobierzUnieważnienie postępowania - część 1, 2, 3, 4355 kB2016-12-09 13:20

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 09 grudzień 2016 05:49 Renata Fortuna
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 grudzień 2016 05:51 Renata Fortuna