Dyrektor [NAZWA JEDNOSTKI] udzielił zamówienia na realizację .............. [NAZWA FIRMY, KTÓRJ UDZIELONO ZAMÓWIENIA].

Karta informacyjna dokumentu

Ogłoszenie
o udzieleniu zamówienia publicznego
Nr zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych
[WPISZ]
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiajacego
[WPISZ]
Rodzaj zamówienia
{Roboty budowlane - Dostowy - Usługi]
Tryb udzielenia zamówienia
[WPISZ]
Data udzielenia zamówienia
[WPISZ]
Liczba otrzymanych ofert
[WPISZ]
Liczba odrzuconych ofert
[WPISZ]
Liczba odrzuconych ofert
[WPISZ]
nazwa i adres wykonawcy, któemu udzielono zamówienia
[WPISZ]
uzasadnienie wyboru wykonawcy
[WPISZ]
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)
[WPISZ]
Pełny tekst ogłoszenia:
Prosimy pobrać poniżej załączniki

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.