Karta informacyjna dokumentu

znak, nr:
KZGM/0910/4/2008
nazwa:
Kontrole przeprowadzone w KZGM w IV kwartale- do listopada br.
z dnia:
4 grudnia 2008 r.
przechowuje:
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
ogranicz. dostępu:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
podstawa prawna ograniczenia:
--
Odp. za treść:
Henryk Główczak

Szczegółowe informacje

I. W okresie X-XI 2008r. zostały przeprowadzone dwie kontrole przez Urząd Miasta Katowice:

1) Kontrola przeprowadzona przez Wydział Budynków i Lokali w dniach 20.10.2008 - 06.11.2008 dotyczyła: przestrzegania procedur kontroli przez KZGM, wydatków za okres od stycznia do września 2008 r., zastosowania trybu zamówień publicznych, oceny zasadności zawierania umów cywilno-prawnych przez Zakład

Przeprowadzona kontrola nie ujawniła działań sprzecznych z obowiązującymi przepisami

1) Wydział Kontroli i Audytu, w następstwie zawiadomienia lokatora, przeprowadził kontrolę w EB-1 dot. nieprawidłowości w działalności administracji w zakresie prowadzenia spraw remontowych oraz wykorzystywania przez pracowników EB-1 swoich stanowisk dla celów prywatnych.

Nieprawidłowości zastane podczas kontroli. dotyczyły terminowości i rzetelnego dokumentowania prac określonych w zawartych umowach oraz zagadnień z zakresu gospodarki magazynowej. Zalecenia omówiono na naradzie Dyrektorów dnia 24.11.br. oraz podczas cyklicznego spotkania Z-cy Dyrektora ds. Eksploatacyjnych z kierownikami EB-ów. Wszystkie zalecenia ujęto w formie Polecenia z dn. 26.11.08r., w którym określono osoby odpowiedzialne oraz czas realizacji zaleceń. Podczas kontroli nie potwierdzono faktu wykorzystywania przez pracowników EB-1 swoich stanowisk do celów prywatnych.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.