NKP.1120.29.2024.AM

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

 

poszukuje kandydatów na stanowisko urzędnicze na czas zastępstwa

inspektora ekonomicznego w Dziale Księgowości Głównej, (1 etat)

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość,

 • znajomość zasad rachunkowości,

 • obsługa komputera (w tym dobra znajomość programu typu Excel, Word),

 • obywatelstwo polskie,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość prowadzenia gospodarki magazynowej, księgowania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

 • znajomość rachunkowości budżetowej,

 • umiejętności analityczne, skrupulatność i rzetelność,

 • umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy,

 • komunikatywność,

 • zaangażowanie i inicjatywa w działaniu.

  Do osoby zatrudnionej na ww. stanowisku w szczególności będzie należało:

 • prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, dokonywanie zmian na podstawie dowodów OT, PT, MT, LT,

 • systematyczne przeprowadzanie zmian w środkach trwałych na skutek wyodrębniania lokali własnościowych i wykupu domów jednorodzinnych, naliczanie amortyzacji,

 • importowanie z modułu „Środki trwałe” dokumentów z naliczoną amortyzacją do modułu „Koszty”, sprawdzanie ich zgodności oraz podział na nieruchomości,

 • prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

 • prowadzenie ewidencji księgowej gospodarki magazynowej, kontrolowanie prawidłowości zapisu dokumentów księgowych w module „Gospodarka magazynowa”, ich ewentualna korekta oraz dekretacja tych dokumentów,

 • kontrolowanie zgodności stanów magazynowych pomiędzy modułem „Gospodarka magazynowa”, a kontami finansowymi w module „FK”, księgowanie dokumentów magazynowych w module „FK”,

 • importowanie zadekretowanych dokumentów kosztowych do modułu „Koszty” oraz ich podział. Podział not ręcznych powiązanych z pozycjami dokumentów magazynowych,

 • zamykanie księgowe miesiąca w module „Gospodarka magazynowa”. Sporządzanie wydruków zapasów magazynowych i obrotów dla magazynów i wszystkich oddziałów pobierających materiały,

 • prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji materiałów,

 • sporządzanie do Urzędu Statystycznego rocznego sprawozdania F-03 z załącznikami oraz do Urzędu Miasta półrocznych sprawozdań opisowych, liczbowych i wartościowych z podjętych działań w zakresie gospodarowania składnikami majątku ruchomego,

 • przygotowywanie corocznej informacji o stanie mienia komunalnego do Urzędu Miasta,

 • przygotowywanie załączników do sprawozdania finansowego w zakresie obsługiwanego obszaru,

 • prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej opłaty za gospodarcze wykorzystanie środowiska w zakresie jej kompletności i kontroli,

 • Terminowa zapłata opłaty.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,

 • miejsce pracy – Katowice, ul. Grażyńskiego 5,

 • praca: przy stanowisku komputerowym i w razie potrzeby terenie, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności pracy w zespole oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami,

 • oferowane wynagrodzenie (brutto): płaca zasadnicza 4.600,00 zł + dodatek stażowy od 5% do 20% płacy zasadniczej (dodatek stażowy uzależniony jest od posiadanego i udokumentowanego stażu pracy) lub płaca zasadnicza 5.100,00 zł bez dodatku stażowego (bez stażu pracy), ponadto dodatkowe wynagrodzenie roczne wg odrębnych przepisów (tzw. 13-tka), bogaty pakiet świadczeń socjalnych z ZFŚS, możliwość korzystania z ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach, z pakietu sportowego Medicover Sport oraz zapisania się do kasy zapomogowo – pożyczkowej,

 • obok głównego wejścia do siedziby KZGM, przy dodatkowych drzwiach oznaczonych symbolem dla osób z niepełnosprawnościami, znajduje się podjazd. Skorzystanie z tych drzwi wymaga przywołania portiera dzwonkiem. Na parterze budynku przy ul. Grażyńskiego 5 znajduje się WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak jest windy,
  a na pierwsze piętro prowadzą schody.

Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością, wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia następujących dokumentów:

 • życiorys (CV), list motywacyjny, podpisany przez kandydata,

 • kserokopie dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy,

 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, podpisane przez kandydata,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, podpisane przez kandydata,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych

  dla realizacji procesu rekrutacji, podpisane przez kandydata (wzór oświadczenia zawarty został w „dodatkowych uwagach”),

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, podpisane przez kandydata,

 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 5 osobiście - (pokój nr 8) lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, ze wskazaniem stanowiska (numeru sprawy ogłoszenia), jakiego dotyczy nabór oraz komórki organizacyjnej, w której stanowisko to jest umiejscowione. Dopuszczamy również możliwość przesłania aplikacji drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo na adres Zakładu na platformie ePUAP: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH (/KZGM_KATOWICE/SkrytkaESP), przy czym na dokumentach aplikacyjnych przesłanych drogą elektroniczną lub w treści przesłanej wiadomości należy umieścić adnotację dotyczącą sygnatury konkretnego naboru. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. Niniejsze ogłoszenie jest ważne do czasu obsadzenia opisywanego stanowiska i traci aktualność z chwilą zatrudnienia wyłonionego kandydata.

Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączania do oferty dokumentów w języku obcym, należy dołączyć do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej w ramach drugiego etapu rekrutacji. KZGM dopuszcza możliwość przeprowadzenia takiej rozmowy z ważnych powodów w trybie online poprzez ogólnodostępną aplikację Microsoft Teams (minimalne wymagania sprzętowe, systemowe i techniczne dostępne są pod adresem:

https://kzgm.katowice.pl/bip/przepisy-prawne/regulaminy-i-instrukcje/5678-regulamin-naboru-na-wolne-stanowiska-urzednicze-w-kzgm-w-katowicach-4 a w uzasadnionych sytuacjach również przy użyciu innych ogólnodostępnych środków łączności stosowanych w urządzeniach mobilnych. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w trybie on-line niedopuszczalna jest obecność osób postronnych w pomieszczeniu, z którego kandydat będzie prowadził rozmowę, nagrywanie przebiegu rozmowy, a także posługiwanie się przez kandydata jakimikolwiek materiałami pomocniczymi i urządzeniami stanowiącymi nośniki informacji.

Dodatkowe uwagi:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) link do treści RODO znajduje się poniżej: https://kzgm.katowice.pl/ogloszenia/oferty-pracy/5626-klauzula-informacyjna-rodo

Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru określa Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach https://kzgm.katowice.pl/bip/przepisy-prawne/regulaminy-i-instrukcje/5678-regulamin-naboru-na-wolne-stanowiska-urzednicze-w-kzgm-w-katowicach-4

Przesłanie zgłoszenia, wraz z kompletem dokumentów drogą elektroniczną jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych, przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach,
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na aplikowane przeze mnie stanowisko, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 21 czerwiec 2024 11:26 Beata Urbanska