NKP.1120.26.2024.AM 

 

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

 

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

 

inspektora nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznym w Dziale Dokumentacji i Inwestycji (1 pełny etat)

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane wyższe)

 • staż pracy min. 6 lat w przypadku kandydata posiadającego średnie wykształcenie/ 4 lata w przypadku kandydata posiadającego wyższe wykształcenie,

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej
  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

 • doświadczenie w wykonywaniu czynności inspektora nadzoru ds. robót elektrycznych/ kierownika robót w branży elektrycznej – łącznie co najmniej 3 lata,

 • bardzo dobra znajomość procesu przygotowania inwestycji do realizacji,

 • biegłość w sporządzaniu przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,

 • bardzo dobra znajomość Prawa Budowlanego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,

 • orientacja w przepisach Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008r. z późniejszymi zmianami,

 • obywatelstwo polskie,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

 • samodzielność i umiejętność postępowania w kontaktach ze stronami,

 • umiejętność redagowania pism,

 • komunikatywność, rzetelność, sumienność,

 • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie w nadzorowaniu robót realizowanych w ramach projektów z dofinansowaniem unijnym.

Do osoby zatrudnionej na ww. stanowisku w szczególności będzie należało:

 • prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z warunkami umowy, projektem technicznym, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

 • sporządzanie zakresów robót, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych,

 • w okresie gwarancji nadzór nad usuwaniem zgłaszanych lub zauważonych usterek po realizacji nadzorowanych przez siebie zadań,

 • prowadzenie korespondencji z wykonawcami dokumentacji technicznych, instytucjami, urzędami i zainteresowanymi stronami,

 • udział w wizjach organizowanych przez komórki wewnętrzne i jednostki zewnętrzne, nadzór nad prowadzeniem spraw i korespondencją z tym związaną,

 • udzielanie odpowiedzi na pisma, skargi i interwencje dotyczące prowadzonych spraw,

 • udział w posiedzeniach i pracach Zakładowej Komisji Przetargowej.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,

 • miejsce pracy – Katowice, ul. Mieszka I 2,

 • oferowane wynagrodzenie (brutto):

- płaca zasadnicza 5500,00 zł + dodatek funkcyjny 300 zł + dodatek stażowy od 5% do 20% płacy zasadniczej (dodatek stażowy uzależniony jest od posiadanego i udokumentowanego stażu pracy) + ewentualny dodatek specjalny (otrzymanie dodatku uzależnione jest od ilości i rodzaju wykonywanych zadań), ponadto dodatkowe wynagrodzenie roczne wg odrębnych przepisów (tzw. 13-tka), bogaty pakiet świadczeń socjalnych z ZFŚS, możliwość korzystania z ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach, z pakietu sportowego Medicover Sport oraz zapisania się do kasy zapomogowo – pożyczkowej,

 • praca: przy stanowisku komputerowym i w terenie, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności pracy w zespole oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami.

Pomieszczenia działu są zlokalizowane w parterowym budynku biurowym z wejściem głównym od strony ulicy, dostęp z poziomu terenu, wraz z pochylnią, jest możliwość wjazdu wózkiem. Przy wejściu głównym znajduje się domofon umożliwiający przywołania pracownika. Dostępny jest parking od podwórza, brak jest wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. 

Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia następujących dokumentów:

 • życiorys (CV),

 • list motywacyjny,

 • kserokopie dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy,

 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (wzór oświadczenia zawarty został w „dodatkowych uwagach”),

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, podpisane przez kandydata.

 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać do dnia 31.07.2024 r. w zamkniętej kopercie w siedzibie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 5 osobiście - (pokój nr 8) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do KZGM), w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, ze wskazaniem stanowiska, jakiego dotyczy nabór oraz komórki organizacyjnej, w której stanowisko to jest umiejscowione. Dopuszczamy też możliwość przesłania aplikacji drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo na adres Zakładu na platformie ePUAP: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH (/KZGM_KATOWICE/SkrytkaESP), przy czym na dokumentach aplikacyjnych przesłanych drogą elektroniczną lub w treści przesłanej wiadomości należy umieścić adnotację dotyczącą sygnatury konkretnego naboru.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączania do oferty dokumentów w języku obcym, należy dołączyć do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej w ramach drugiego etapu rekrutacji. KZGM dopuszcza możliwość przeprowadzenia takiej rozmowy z ważnych powodów w trybie online poprzez ogólnodostępną aplikację Microsoft Teams (minimalne wymagania sprzętowe, systemowe i techniczne dostępne są pod adresem https://kzgm.katowice.pl/bip/przepisy-prawne/regulaminy-i-instrukcje/5678-regulamin-naboru-na-wolne-stanowiska-urzednicze-w-kzgm-w-katowicach-4, a w uzasadnionych sytuacjach również przy użyciu innych ogólnodostępnych środków łączności stosowanych w urządzeniach mobilnych.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w trybie on-line niedopuszczalna jest obecność osób postronnych w pomieszczeniu, z którego kandydat będzie prowadził rozmowę, nagrywanie przebiegu rozmowy, a także posługiwanie się przez kandydata jakimikolwiek materiałami pomocniczymi i urządzeniami stanowiącymi nośniki informacji.

Zatrudnienie nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru.

Dodatkowe uwagi:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) link do treści RODO znajduje się poniżej:

https://kzgm.katowice.pl/ogloszenia/oferty-pracy/5626-klauzula-informacyjna-rodo

Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru określa Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach https://kzgm.katowice.pl/bip/przepisy-prawne/regulaminy-i-instrukcje/5678-regulamin-naboru-na-wolne-stanowiska-urzednicze-w-kzgm-w-katowicach-4 .

Przesłanie zgłoszenia, wraz z kompletem dokumentów drogą elektroniczną jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych, przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na aplikowane przeze mnie stanowisko, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 13 czerwiec 2024 14:23 Agnieszka Musioł
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 czerwiec 2024 14:24 Agnieszka Musioł