NKP.1120.23.2024.AM 

 

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

 

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

 

młodszego referenta/referenta/podinspektora/inspektora ds. ekonomicznych

w Dziale Czynszowo -Windykacyjnym

(1 etat)

Wymagania niezbędne:

 • w przypadku stanowiska młodszego referenta wykształcenie średnie (preferowane ekonomiczne), staż pracy nie jest wymagany,

 • w przypadku stanowiska referenta wykształcenie średnie (preferowane ekonomiczne), poparte minimum rocznym stażem pracy,

 • w przypadku stanowiska podinspektora wykształcenie wyższe, staż pracy nie jest wymagany lub wykształcenie średnie (preferowane ekonomiczne) poparte minimum 3-letnim stażem pracy,

 • w przypadku stanowiska inspektora wykształcenie wyższe oraz 3-letni staż pracy lub wykształcenie średnie (preferowane ekonomiczne) oraz 5-letni staż pracy,

 • orientacja w przepisach Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy o finansach publicznych oraz Ustawy o pracownikach samorządowych,

 • wiedza z zakresu księgowości,

 • znajomość ogólnych zasad rachunkowości oraz ewidencji księgowej,

 • biegła umiejętność obsługi programów komputerowych stosowanych w pracy biurowej (Libre Office: dokumenty tekstowe, arkusz kalkulacyjny) oraz innych urządzeń biurowych,

 • obywatelstwo polskie,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność oraz dobra organizacja pracy,

 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.

 

Do osoby zatrudnionej na ww. stanowisku w szczególności będzie należało:

 • bieżąca obsługa informacyjna interesantów – udzielanie informacji o saldach, stawkach czynszu i innych opłat,

 • obsługa użytkowników lokali w sprawie skarg, interwencji i wniosków,

 • wykonywanie czynności windykacyjnych zgodnie z procedurami, przygotowywanie dokumentacji z tym związanej, kierowanie spraw do Działu Prawnego,

 • prowadzenie kontroli realizacji harmonogramu postępowania windykacyjnego,

 • generowanie potwierdzeń sald,

 • prowadzenie analitycznej ewidencji księgowej związanej z windykacją należności,

 • przygotowywanie odpowiedzi na pisma użytkowników lokali,

 • przygotowywanie sprawozdań związanych z zakresem prowadzonych spraw.

   

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,

 • miejsce pracy – Katowice, ul. Grażyńskiego 5,

 • praca: przy stanowisku komputerowym i w razie potrzeby terenie, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności pracy w zespole oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami,

 • oferowane wynagrodzenie (brutto):

  1. płaca zasadnicza 4.600,00 zł + dodatek stażowy od 5% do 20% płacy zasadniczej (dodatek stażowy uzależniony jest od posiadanego i udokumentowanego stażu pracy)
   lub

   płaca zasadnicza 5.000,00 zł bez dodatku stażowego (bez stażu pracy),

  ponadto dodatkowe wynagrodzenie roczne wg odrębnych przepisów (tzw. 13-tka), bogaty pakiet świadczeń socjalnych z ZFŚS, możliwość korzystania z ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach, z pakietu sportowego Medicover Sport oraz zapisania się do kasy zapomogowo – pożyczkowej,

 • obok głównego wejścia do siedziby KZGM, przy dodatkowych drzwiach oznaczonych symbolem dla osób z niepełnosprawnościami, znajduje się podjazd. Skorzystanie z tych drzwi wymaga przywołania portiera dzwonkiem. Na parterze budynku przy ul. Grażyńskiego 5 znajduje się WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak jest windy, a na pierwsze piętro prowadzą schody.

Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością, wynosił mniej niż 6%.

 

Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia następujących dokumentów:

 • życiorys (CV),

 • list motywacyjny, podpisany przez kandydata,

 • kserokopie dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy,

 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, podpisane przez kandydata,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, podpisane przez kandydata,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, podpisane przez kandydata (wzór oświadczenia zawarty został w „dodatkowych uwagach”),

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, podpisane przez kandydata,

 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać do dnia 05.07.2024r. w zamkniętej kopercie w siedzibie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 5 osobiście - (pokój nr 8) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do KZGM), w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, ze wskazaniem stanowiska, jakiego dotyczy nabór oraz komórki organizacyjnej, w której stanowisko to jest umiejscowione. Dopuszczamy też możliwość przesłania aplikacji drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo na adres Zakładu na platformie ePUAP: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH (/KZGM_KATOWICE/SkrytkaESP), przy czym na dokumentach aplikacyjnych przesłanych drogą elektroniczną lub w treści przesłanej wiadomości należy umieścić adnotację dotyczącą sygnatury konkretnego naboru.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączania do oferty dokumentów w języku obcym, należy dołączyć do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej w ramach drugiego etapu rekrutacji. KZGM dopuszcza możliwość przeprowadzenia takiej rozmowy z ważnych powodów w trybie online poprzez ogólnodostępną aplikację Microsoft Teams (minimalne wymagania sprzętowe, systemowe i techniczne dostępne są pod adresem

https://kzgm.katowice.pl/bip/przepisy-prawne/regulaminy-i-instrukcje/5678-regulamin-naboru-na-wolne-stanowiska-urzednicze-w-kzgm-w-katowicach-4 a w uzasadnionych sytuacjach również przy użyciu innych ogólnodostępnych środków łączności stosowanych w urządzeniach mobilnych.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w trybie on-line niedopuszczalna jest obecność osób postronnych w pomieszczeniu, z którego kandydat będzie prowadził rozmowę, nagrywanie przebiegu rozmowy, a także posługiwanie się przez kandydata jakimikolwiek materiałami pomocniczymi i urządzeniami stanowiącymi nośniki informacji.

Zatrudnienie nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru.

Dodatkowe uwagi:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) link do treści RODO znajduje się poniżej:

https://kzgm.katowice.pl/ogloszenia/oferty-pracy/5626-klauzula-informacyjna-rodo

Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru określa Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach https://kzgm.katowice.pl/bip/przepisy-prawne/regulaminy-i-instrukcje/5678-regulamin-naboru-na-wolne-stanowiska-urzednicze-w-kzgm-w-katowicach-4

Przesłanie zgłoszenia, wraz z kompletem dokumentów drogą elektroniczną jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych, przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na aplikowane przeze mnie stanowisko, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 23 maj 2024 14:48 Agnieszka Musioł
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 maj 2024 14:49 Agnieszka Musioł