NKP.1120.68.2023.BU 

 

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

poszukuje kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi : 

                                                                                  konserwatora elektryka w Oddziale Eksploatacji Budynków nr 5, (1 pełny etat)

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,

 • uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji instalacji,

 • obywatelstwo polskie,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i dobra organizacja pracy,

 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność,

 • dyspozycyjność,

 • mile widziane uprawnienia elektryczne w zakresie dozoru instalacji i gazowe (eksploatacja i dozór).

Do osoby zatrudnionej na ww. stanowisku w szczególności będzie należało:

 • dokonywanie bieżących napraw, usuwanie usterek technicznych instalacji elektrycznych i osprzętu,

 • montaż i konserwacja instalacji elektrycznych i osprzętu,

 • bieżące kontrolowanie i ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych i osprzętu,

 • dokonywanie przeglądów prawidłowości funkcjonowania liczników i urządzeń pomiarowych w budynkach i lokalach, zakładanie plomb na nowo zamontowanych, zalegalizowanych urządzeniach pomiarowych wody zimnej i ciepłej,

 • dokonywanie zamurowań rozkuć i naprawy uszkodzonych tynków powstałych podczas prac w obrębie instalacji elektrycznej,

 • wykonywanie prac naprawczych i konserwacyjnych o charakterze ogólnobudowlanym i porządkowym,

 • bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,

 • miejsce pracy – Katowice, ul. Koszalińska 2d,

 • oferowane wynagrodzenie (brutto): 4310,00 zł (plus dodatek stażowy wg Regulaminu wynagradzania KZGM
  w Katowicach), dodatkowe wynagrodzenie roczne wg odrębnych przepisów (tzw. 13-tka), bogaty pakiet świadczeń socjalnych z ZFŚS, możliwość korzystania z ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach oraz zapisania się do kasy zapomogowo – pożyczkowej,

 • lokal biurowy w poziomie parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z bezpośrednim wejściem z zewnątrz, bariera dostępu - schody zewnętrzne, brak zapewnionej dostępności lokalu osobom ze szczególnymi potrzebami, w odległości około 50 m od wejścia do budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia następujących dokumentów:

 • życiorys (CV),

 • list motywacyjny,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia,

 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż zawodowy,

 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na aplikowane przeze mnie stanowisko, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”,

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zakładu w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 5 osobiście - (pokój nr 8) lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, ze wskazaniem stanowiska, jakiego dotyczy nabór (konserwator elektryk) oraz komórki organizacyjnej, w której stanowisko to jest umiejscowione (EB-5) opisanej sygnatury niniejszej rekrutacji. Dopuszczamy też możliwość przesłania aplikacji drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo na adres Zakładu na platformie ePUAP: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH (/KZGM_KATOWICE/SkrytkaESP), przy czym na dokumentach aplikacyjnych przesłanych drogą elektroniczną lub w treści przesłanej wiadomości należy umieścić adnotację dotyczącą sygnatury konkretnego naboru. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączania do oferty dokumentów w języku obcym, należy dołączyć do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę. Niniejsze ogłoszenie jest ważne do czasu obsadzenia opisywanego stanowiska i traci aktualność z chwilą zatrudnienia wyłonionego kandydata.

Dodatkowe uwagi:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) link do treści RODO znajduje się poniżej:

https://kzgm.katowice.pl/ogloszenia/oferty-pracy/5626-klauzula-informacyjna-rodo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 21 grudzień 2023 10:35 Beata Urbanska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2023 10:36 Beata Urbanska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 kwiecień 2024 12:47 Beata Urbanska