Podstawowe zasady podpisywania pism urzędowych i załatwiania spraw określa Regulamin Organizacyjny Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

  1. Do podpisu Dyrektora KZGM zastrzeżone są pisma, których adresatami są organy administracji rządowej, samorządowej, Przewodniczący Rady Miasta, radni i sądy oraz pisma mające na celu nabycie praw lub zaciąganie zobowiązań, o ile do ich podpisywania nie upoważniono innych osób.
  2. Do kompetencji zastępców Dyrektora KZGM należy podpisywanie bieżącej korespondencji wynikającej z zakresu obowiązków, która nie została zastrzeżona do podpisu Dyrektora KZGM oraz dokumentów zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami i dokumentów z zakresu nadzoru sprawowanego nad podległymi komórkami organizacyjnymi.
  3. Do kompetencji kierowników i samodzielnych stanowisk należy podpisywanie pism dotyczących spraw wynikających z zakresu działania komórki organizacyjnej, samodzielnego stanowiska, o ile do ich podpisywania zostali pisemnie upoważnieni oraz o ile podpisywanie dokumentów nie zostało zastrzeżone dla Dyrektora KZGM lub jego zastępców.
  4. Obieg dokumentów w KZGM odbywa się na zasadach określonych instrukcją kancelaryjną.

Odpowiedzialna za treść: Daria Siudyka

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 grudzień 2016 23:22 Renata Fortuna