Prosimy o zapoznanie się z Warunkami korzystania z serwisu www wydawanego przez KZGM w Katowicach.

Data ustalenia tekstu: 1 grudnia 2016 r.

Data ostatnio wprowadzonych zmian: 1 grudnia 2016 r.

1. Akceptacja warunków korzystania

Warunki korzystania z serwisu KZGM w Katowicach stanowią prawne podstawy korzystania z naszych serwisów. Warunki korzystania… mają charakter porozumienia pomiędzy wydawcą serwisu, którym jest KZGM w Katowicach, oraz wszystkimi korzystającymi z niego Użytkownikami, czyli także z Tobą.

Za każdym razem, gdy korzystasz z naszego serwisu lub uzyskujesz do nich dostęp, wyrażasz zgodę na zobowiązania wynikające z Warunków korzystania z serwisu KZGM w Katowicach.

Twoja zgoda dotyczy również poprawek w Warunkach. O zmianach w Warunkach korzystania, użytkownicy są powiadamiani komunikatami publikowanymi na stronach internetowych.

Ponadto, jeśli korzystasz z konkretnych usług, które mogą być uruchomione w naszym serwisie, np. zgłaszanie awarii, prenumerata biuletynu informacyjnego, podlegasz zasadom lub regułom określonym dla tych usług. Ich regulaminy są załącznikami do Warunków korzystania z serwisu KZGM w Katowicach.

Zapoznaj się także z naszą Polityką prywatności, która również jest załącznikiem do Warunków korzystania z serwisu KZGM w Katowicach.

2. Nasz serwis

 1. Nasz serwis internetowy i oferowane na nich usługi są dostępne na zasadzie „JAK WIDAĆ”.
 2. Jako wydawca witryny mamy do nich wyłączne prawo i w każdej chwili możemy je modyfikować, zaprzestać rozwijania, zaprzestać oferowania usług, usunąć udostępnione przez Ciebie dane tymczasowo lub na stałe.
 3. Nie gwarantujemy i tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za trwałość, usuwanie, błędy przechowywania, niepoprawność, nieodpowiedniość lub niewłaściwe dostarczanie danych lub informacji.

3. Twoja odpowiedzialność i zobowiązania wynikające z rejestracji

 1. Z naszego serwisu można korzystać bez rejestracji i logowania się. W przypadku uruchomienia usług dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników, korzystanie z takich usług będzie możliwe tylko po zalogowaniu się.
 2. Dokonując rejestracji, zakładasz swoje konto i wyrażasz zgodę na:
  • Warunki korzystania z serwisu KZGM w Katowicach,
  • przetwarzanie podanych przez Ciebie danych, w tym danych osobowych.
 3. Nasz serwis nie zawiera treści, z którymi nie powinny się stykać dzieci.

4. Rejestracja i hasło

 1. Jesteś osobiście odpowiedzialny za poufność przechowywania hasła dostępu do Twojego konta i za każde użycie serwisu z wykorzystaniem Twojego konta.
 2. W przypadku nieautoryzowanego przez Ciebie użycia Twojego konta użytkownika, zgadzasz się natychmiast nas o tym powiadomić.

5. Polityka prywatności

Dane rejestracyjne i inne dane osobowe, które możemy gromadzić, podlegają zasadom opisanym w naszej Polityce prywatności.

6. Treści serwisu i usługi

 1. Zgadzasz się, że wszystkie informacje lub dane dowolnego typu, czy to tekstowe, oprogramowanie, muzyka lub dźwięk, zdjęcia lub grafiki, filmy lub inne materiały („treści”), udostępnione publicznie dla wszystkich odwiedzających lub udostępnione prywatnie są udostępniane na odpowiedzialność osoby, której konto użytkownika zostało wykorzystane do ich udostępnienia.
 2. Zgadzasz się, że nie jesteśmy w żaden sposób odpowiedzialni wobec Ciebie za żadne treści, które mogą pojawić się na naszej witrynie, ani za żadne błędy lub zaniedbania.
 3. Zgadzasz się, że na naszej witrynie mogą się pojawić treści, które dla Ciebie mogą być nieodpowiednie.
 4. Wyrażasz bez żadnych wyjątków zgodę, że korzystając z naszej witryny lub dowolnej usługi, nie będziesz:
  • udostępniać żadnej treści ani wykonywać czynności, niezgodnych z prawem, nielegalnych, szkodliwych, obelżywych, wulgarnych, zniesławiających, ośmieszających, obscenicznych, agresywnych, pornograficznych, zachęcających do działalności cywilnej lub kryminalnej prowadzącej do łamania prawa lokalnego, państwowego czy międzynarodowego;
  • transmitować, przesyłać listownie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody komputerowe, pliki lub programy zaprojektowane w celu przerwania, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonalności oprogramowania, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego;
  • podszywać się lub fałszywie reprezentować powiązań z jakąkolwiek osobą lub grupą osób czy organizacją, dokonywać fałszerstw lub innych nadużyć prowadzących do zafałszowania oryginalności pochodzenia jakichkolwiek udostępnianych przez Ciebie treści lub materiałów;
  • zbierać lub wyszukiwać informacji i danych o innych użytkownikach;
  • udostępniać lub używać naszej witryny lub usług w jakimkolwiek komercyjnym lub innym celu, który będzie skutkował rozsyłaniem niechcianej poczty, spamu, „łańcuszków szczęścia”, piramid lub innych form nieautoryzowanej reklamy;
  • udostępniać jakichkolwiek treści i materiałów, która mogą prowadzić do działalności niezgodnej z prawem lub mogą być przyczyną albo same w sobie są łamaniem jakiegokolwiek prawa lokalnego, państwowego czy międzynarodowego, włączając w to łamanie praw autorskich, patentowych, praw do znaków handlowych czy tajemnic handlowych.

7. Dodawanie treści i materiałów do serwisu

Zgadzasz się, że udostępniając jakiekolwiek treści i materiały na naszej witrynie:

 1. udzielasz nam prawa do ogólnoświatowego, nieprzerwanego, wolnego od opłat na Twoją rzecz, niewyłącznego prawa i licencji (włączając w to prawa moralne oraz inne potrzebne prawa) do używania, wyświetlania, kopiowania, modyfikacji, adaptacji, publikacji, rozpowszechniania, wykonywania, promowania, archiwizowania, tłumaczenia i tworzenia prac na ich podstawie oraz kompilacji w całości lub części udostępnionych przez Ciebie treści i materiałów. Licencja ta dotyczy dowolnej formy, mediów i technologii znanych obecnie i dostępnych w przyszłości;
 2. gwarantujesz i potwierdzasz posiadanie wszelkich legalnych, moralnych i innych praw, które mogą być konieczne do udzielenia nam praw wymienionych w punkcie 7.1.
 3. Potwierdzasz i godzisz się, że mamy prawo (ale nie obowiązek) i pełną swobodę odrzucenia publikacji przesłanych nam treści lub materiałów, usunięcia lub zablokowania do nich dostępu, w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny, zarówno informując, jak i nie informując Cię wcześniej.

8. Usługi firm lub osób trzecich

 1. Na naszej witrynie mogą być udostępniane i promowane dobra i usługi oferowane przez organizacje lub osoby trzecie.
 2. Odpowiednie restrykcje i warunki użytkowania dóbr i usług trzecich są unormowane warunkami używania, licencjami i polityką prywatności odpowiednimi dla firm lub osób trzecich, które je udostępniają. Nie jesteśmy zobowiązani ani odpowiedzialni za żadne umowy lub kontakty z osobami lub firmami trzecimi, nawiązane za pośrednictwem naszego serwisu.
 3. Odniesienia do wszelkich nazw, znaków, produktów lub usług wszelkich osób trzecich, łącza hipertekstowe do stron osób trzecich oraz informacje przedstawione w serwisie KZGM w Katowicach udostępniane są wyłącznie dla wygody użytkowników i nie stanowią, ani nie sugerują, uznania, sponsorowania, rekomendacji lub związku z osobami trzecimi, ich produktami lub usługami.
 4. Nie udzielamy żadnych gwarancji odnośnie treści, produktów lub usług przedstawianych w serwisie, do których prowadzą odnośniki z naszym serwisie, lub które zostały wymienione w jakimkolwiek miejscu, nawet wówczas, gdy z tekstu lub innego środka przekazu może wynikać, że strona, produkt czy usługa są dobrej jakości.

9. Odszkodowania

Wyrażasz zgodę, że nie będziesz domagać się ani od nas, ani od naszych partnerów i współpracowników, pokrewnych osób i organizacji, właścicieli, dyrektorów, pracowników, agentów, niezależnych kontrahentów i innych powiązanych z naszym serwisem osób czy firm, jakichkolwiek żądań czy odszkodowań, włączając w to opłaty za niezależnych adwokatów, które mogą być poniesione przez jakiekolwiek strony trzecie, pokrzywdzone wskutek Twojego działania lub powiązań z naszym serwisem internetowym, treściami lub usługami na naszej witrynie, treściami i materiałami udostępnianymi przez Ciebie oraz pogwałceniem Warunków korzystania z serwisu KZGM w Katowicach lub jakichkolwiek innych pogwałceń praw innej osoby lub organizacji.

10. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Rozumiesz i zgadzasz się, że korzystanie przez Ciebie z naszego serwisu internetowego, udostępnianych treści i usług odbywa się według Twojego własnego uznania i na Twoje własne ryzyko.
 2. Zawartość serwisu KZGM w Katowicach udostępniana jest w formie „JAK WIDAĆ” oraz na podstawie „dostępności” bez żadnych gwarancji, czy to wyrażonych, czy dorozumianych w możliwie najpełniejszym zakresie, zgodnie z mającym zastosowanie prawem.
 3. Kategorycznie wyłączamy wszelkie gwarancje jakiegokolwiek typu, włączając w to, ale nie ograniczając tylko do tego, gwarancje jakości, pewności działania, przydatności udostępnianych materiałów do jakiegokolwiek celu i nienaruszalności.
 4. Nie dajemy żadnych gwarancji bezpośrednich lub pośrednich, że jakakolwiek część naszej witryny będzie funkcjonować przez określony czas i nieprzerwanie, bezbłędnie, niezawodnie i bezpiecznie, nie gwarantujemy, że będzie wolna od wirusów i innych szkodliwych programów, ani że udostępniane treści i materiały są bezpieczne w jakikolwiek sposób. Nie gwarantujemy jakiejkolwiek jakości ani pewności informacji i materiałów.
 5. Zgadzasz się, że zarówno my jako wydawcy, jak i którykolwiek użytkownik witryny, udostępniamy informacje i porady, które możesz wykorzystać tyko na własną odpowiedzialność i ryzyko bez żadnych zobowiązań jakiegokolwiek typu.

11. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Bezwarunkowo rozumiesz i godzisz się, że nie jesteśmy odpowiedzialni za żadne bezpośrednie, pośrednie, umyślne, przypadkowe lub inne straty i szkody, włączając w to, ale nie ograniczając do tego, straty finansowe, utratę spodziewanych korzyści, danych, informacji gospodarczych (nawet jeśli bylibyśmy poinformowani o możliwościach takich strat), będące wynikiem:
  • korzystania z naszej witryny i usług lub niemożności skorzystania z nich,
  • kosztów uzyskania zastępczych dóbr lub usług
  • nieautoryzowanego dostępu lub modyfikacji danych Twojej transmisji,
  • działań lub wpływu na witrynę osoby trzecich albo firm lub
  • jakiejkolwiek innej przyczyny związanej z działaniem naszej witryny.
 2. Pewne jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odszkodowań za pośrednie skutki zaniedbań lub za szkody pośrednie, to też w pewnych przypadkach powyższe wyłączenia lub ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.
 3. Bez względu na powyższe, cała odpowiedzialność WYDAWCY za wszelkie straty, szkody oraz przyczyny wszczęcia postępowania, z uwzględnieniem, lecz bez ograniczenia do związanych z umową, deliktem lub powstałych w inny sposób, wynikających z użytkowania naszej witryny, ich zawartości lub zamieszczonych linków, nie może przekroczyć kwoty uiszczonej w celu uzyskania dostępu do serwisu.

12. Nasze prawa

 1. Jeżeli w sposób wyraźny nie zaznaczono inaczej, przysługują nam wszystkie prawa autorskie do wszystkich znaków handlowych, patentów, tajemnic handlowych lub innych dóbr niematerialnych, które udostępniamy w naszm serwisie.
 2. Nie przekazujemy Ci bezpośrednio lub pośrednio żadnych praw w wyniku oferowanych Ci treści, materiałów i usług w naszym serwisie.
 3. Nie masz również żadnych praw do jakiegokolwiek komercyjnego używania naszej witryny lub naszych usług bez wcześniejszej pisemnej zgody z naszej strony.
 4. Oprogramowanie udostępniane na naszej witrynie oferowane jest wraz z licencjami, które są dołączone do oprogramowania.
 5. Naruszenie naszych praw podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków korzystania z serwisu KZGM w Katowicach zostanie uznane za nieważne w świetle dowolnego prawa, przepisu, rozporządzenia lub regulacji wprowadzonych przez jakikolwiek rząd, lub poprzez orzeczenie końcowe jakiegokolwiek sądu, takie unieważnienie nie będzie mieć wpływu na wykonalność innych postanowień Warunków korzystania.
 7. Niewykorzystanie lub niewyegzekwowanie przez nas któregokolwiek z praw lub postanowień Warunków korzystania nie stanowi zrzeczenia się takich praw lub postanowień.

13. Zgłoszenie naruszenia własności

Jeśli zauważysz, że Twoja własność została w jakiś sposób wykorzystana w naszym serwisie bez Twojej wiedzy i zgody, naruszając Twoje prawa autorskie lub własność intelektualną, powiadom nas o tym niezwłocznie, a zostanie ona natychmiast usunięta. Skorzystaj w tym celu z formularza kontaktowego.

14. Rozstrzyganie sporów oraz odesłanie

 1. Prawem właściwym dla niniejszych Warunków korzystania z serwisu KZGM w Katowicach jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności przez właściwy sąd polubowny.
 3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszych Warunków korzystania z serwisu KZGM w Katowicach mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.