Informacja publiczna niedostępna w Biuletynie Informacji Publicznej może być udostępniona na wniosek.

Krok po kroku:

  1. Sporządź wniosek o udostępnienie informacji publicznej. 
  2. Złóż wniosek w siedzibie KZGM w Katowicach albo wyślij pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
  3. W ciągu 14 dni lub - w uzasadnionych przypadkach - maksymalnie w ciągu 2 miesięcy otrzymasz odpowiedź.

Opłaty:

Bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem informacji publicznej wiążą się dodatkowe koszty (wysokość opłaty odpowiada tym kosztom).
Wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysokości ewentualnej opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru:

Dyrekcja KZGM w Katowicach.

Jednostka odpowiedzialna:

Dyrektor KZGM w Katowicach.

Termin odpowiedzi:

  1. Bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  2.  W uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonym we wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony na piśmie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i poinformowany o sposobie lub formie niezwłocznego udostępnienia informacji. W takim przypadku, jeżeli w przeciągu 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429).

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Cennik opłat pdf 63.17 KB Agnieszka Szumska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 16 marzec 2018 13:59 Renata Fortuna
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 marzec 2020 12:11 Renata Fortuna
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 marzec 2020 12:11 Renata Fortuna
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 29 lipiec 2020 09:32 Agnieszka Szumska