NK.1120.76.2022.BU 

 

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi:

sprzątacza biur/sprzątaczki biur w Oddziale Eksploatacji Budynków nr 5, (3/8 etatu)

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum podstawowe,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • obywatelstwo polskie,

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra organizacja pracy,

 • dokładność, sumienność, uczciwość.

Do osoby zatrudnionej na ww. stanowisku w szczególności będzie należało:

 • sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz szatni konserwatorów.

Warunki pracy:

 • niepełny wymiar czasu pracy,

 • miejsce pracy – Katowice, ul. Koszalińska 2d,

 • oferowane wynagrodzenie zasadnicze: od 1458,00 zł do 1503,00 zł, (dodatek stażowy maksymalnie 20% wg Regulaminu wynagradzania KZGM w Katowicach), dodatkowe wynagrodzenie roczne wg odrębnych przepisów (tzw. 13-tka), bogaty pakiet świadczeń socjalnych z ZFŚS, możliwość korzystania z ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach oraz zapisania się do kasy zapomogowo – pożyczkowej,

 • lokal biurowy w poziomie parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z bezpośrednim wejściem z zewnątrz, bariera dostępu - schody zewnętrzne, brak zapewnionej dostępności lokalu osobom ze szczególnymi potrzebami, w odległości około 50 m od wejścia do budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością, wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia następujących dokumentów:

 • życiorys (CV),

 • list motywacyjny, podpisany przez kandydata,

 • kserokopie dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy,

 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, podpisane przez kandydata,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, podpisane przez kandydata,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, podpisane przez kandydata (wzór oświadczenia zawarty został w „dodatkowych uwagach”),

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, podpisane przez kandydata.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 5 osobiście - (pokój nr 8) lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, ze wskazaniem stanowiska (sprzątacza biur/sprzątaczki biur), jakiego dotyczy ogłoszenie oraz komórki organizacyjnej,
w której stanowisko to jest umiejscowione. Dopuszczamy też możliwość przesłania aplikacji drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo na adres Zakładu na platformie ePUAP: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH (/KZGM_KATOWICE/SkrytkaESP), przy czym na dokumentach aplikacyjnych przesłanych drogą elektroniczną lub w treści przesłanej wiadomości należy umieścić adnotację dotyczącą sygnatury konkretnego ogłoszenia..

Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączania do oferty dokumentów w języku obcym, należy dołączyć do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.

Niniejsze ogłoszenie jest ważne do czasu obsadzenia opisywanego stanowiska i traci aktualność z chwilą zatrudnienia wyłonionego kandydata.

Dodatkowe uwagi:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) link do treści RODO znajduje się poniżej:

https://kzgm.katowice.pl/ogloszenia/oferty-pracy/5626-klauzula-informacyjna-rodo

Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru określa Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (https://kzgm.katowice.pl/bip/przepisy-prawne/regulaminy-i-instrukcje/5239-regulamin-naboru-na-wolne-stanowiska-urzednicze-w-kzgm-w-katowicach-obowiazuje-od-04-05-2021r).

Przesłanie zgłoszenia, wraz z kompletem dokumentów drogą elektroniczną jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych, przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na aplikowane przeze mnie stanowisko, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 23 listopad 2022 09:50 Beata Urbanska
Artykuł został zmieniony. środa, 23 listopad 2022 09:51 Beata Urbanska
Artykuł został zmieniony. środa, 23 listopad 2022 09:52 Beata Urbanska