Znak sprawy: NK.1120.66.2021.AM

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:


księgowa/y w Dziale Księgowości Głównej (1 pełny etat)


Wymagania niezbędne:

• wykształcenie średnie i co najmniej 2 letni staż pracy lub wykształcenie wyższe (staż pracy nie jest wówczas wymagany),
• znajomość ogólnych zasad rachunkowości,
• orientacja w przepisach Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008r. z późniejszymi zmianami,
• obywatelstwo polskie,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


Wymagania dodatkowe:

• obsługa komputera (w tym znajomość programów Microsoft Word, Excel, LibreOffice) i innych urządzeń biurowych,
• umiejętność obsługi Internetu i poczty elektronicznej.


Do osoby zatrudnionej na ww. stanowisku w szczególności będzie należało:

I. Zadania inwestycyjne:
• obsługa księgowa zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami ustawodawstwa polskiego, wymogami prawa unijnego oraz postanowieniami umowy/ów o dofinansowanie zadania/ń (projektu/ów);
• prawidłowe i rzetelne prowadzenie ewidencji księgowej zadań,
• sprawdzanie faktur/rachunków pod względem formalno-rachunkowym, przygotowanie faktur/rachunków do zapłaty,
• kontrola faktur/rachunków i ich zgodności z zawartymi umowami,
• przygotowywanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia dofinansowania zadań ze środków zewnętrznych, w tym ze środków UE,
• obsługa rachunków bankowych zadań, dokonywanie rozliczeń finansowych,
• sporządzanie dokumentacji księgowo-finansowej zadań inwestycyjnych do sprawozdawczości,
• uzgadnianie wydatków i kosztów w ramach zadań w układzie klasyfikacji budżetowej,
• terminowe regulowanie zobowiązań finansowych związanych z realizacją zadań,
• uzgadnianie rozrachunków księgi pomocniczej (moduł Zakup) z księgą główną (moduł FK),
• kontrola księgowanych kosztów zadań pod kątem wydatków kwalifikowanych,
• współpraca z komórkami organizacyjnymi KZGM wykonującymi zadania w ramach realizowanych zadań,
• udostępnianie dokumentacji projektu instytucjom uprawnionym do przeprowadzania kontroli i audytu,
• sporządzanie wydruków dokumentów dla zadań zakończonych, kontrola zgodności i kompletności dokumentów z wystawianymi dowodami OT oraz dopilnowanie terminowości ich wystawiania.
II. Gospodarka magazynowa:
• prowadzenie ewidencji księgowej gospodarki magazynowej obrotu materiałami dla magazynów podręcznych KZGM,
• kontrola prawidłowości zapisów dokumentów księgowych w module Gospodarka magazynowa, ich ewentualna korekta oraz dekretacja dokumentów,
• kontrola zgodności stanów magazynowych pomiędzy modułem Gospodarka magazynowa, a kontami finansowymi w module FK,
• ksiegowanie dokumentów magazynowych w module FK,
• import zadekretowanych dokumentów kosztowych do modułu Koszty oraz ich podział,
• prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji materiałów,
• współpraca z komórkami organizacyjnymi KZGM, prowadzącymi magazyny podręczne.
Archiwizowanie dokumentów finansowych i sprawozdawczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunki pracy:

• pełny wymiar czasu pracy,
• miejsce pracy – Katowice, ul. Grażyńskiego 5,
• oferowane wynagrodzenie zasadnicze: 3200,00 zł – 3500,00 zł + dodatek stażowy wg Regulaminu wynagradzania KZGM w Katowicach,
• praca: przy stanowisku komputerowym i w terenie, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności pracy w zespole oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami,
• obok głównego wejścia do siedziby KZGM, przy dodatkowych drzwiach oznaczonych symbolem dla osób
 z niepełnosprawnościami, znajduje się podjazd. Skorzystanie z tych drzwi wymaga przywołania portiera dzwonkiem. Na parterze budynku przy ul. Grażyńskiego 5 znajduje się WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak jest windy, a na pierwsze piętro prowadzą schody.

Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia następujących dokumentów:

• życiorys (CV),
• list motywacyjny, podpisany przez kandydata - najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej,
• kserokopie dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
• kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy,
• oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, podpisane przez kandydata – najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej,
• oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, podpisane przez kandydata – najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, podpisane przez kandydata – najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej (wzór oświadczenia zawarty został w „dodatkowych uwagach”),
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, podpisane przez kandydata – najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej,
• osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać do dnia 30.09.2021 r. w zamkniętej kopercie w siedzibie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 5 osobiście - (pokój nr 8) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do KZGM), w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, ze wskazaniem stanowiska, jakiego dotyczy nabór oraz komórki organizacyjnej, w której stanowisko to jest umiejscowione. Dopuszczamy też możliwość przesłania aplikacji drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo na adres Zakładu na platformie ePUAP: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH (/KZGM_KATOWICE/SkrytkaESP), przy czym na dokumentach aplikacyjnych przesłanych drogą elektroniczną lub w treści przesłanej wiadomości należy umieścić adnotację dotyczącą sygnatury konkretnego naboru.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączania do oferty dokumentów w języku obcym, należy dołączyć do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.
Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej w ramach drugiego etapu rekrutacji. KZGM dopuszcza możliwość przeprowadzenia takiej rozmowy z ważnych powodów w trybie online poprzez ogólnodostępną aplikację Microsoft Teams (minimalne wymagania sprzętowe, systemowe i techniczne dostępne są pod adresem https://kzgm.katowice.pl/bip/przepisy-prawne/regulaminy-i-instrukcje/5239-regulamin-naboru-na-wolne-stanowiska-urzednicze-w-kzgm-w-katowicach-obowiazuje-od-04-05-2021r), a w uzasadnionych sytuacjach również przy użyciu innych ogólnodostępnych środków łączności stosowanych w urządzeniach mobilnych.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w trybie on-line niedopuszczalna jest obecność osób postronnych w pomieszczeniu, z którego kandydat będzie prowadził rozmowę, nagrywanie przebiegu rozmowy, a także posługiwanie się przez kandydata jakimikolwiek materiałami pomocniczymi i urządzeniami stanowiącymi nośniki informacji.
Zatrudnienie nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru.


Dodatkowe uwagi:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z siedzibą w Katowicach 40-126 przy ul. Grażyńskiego 5, reprezentowany przez Dyrektora;
2. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- realizacji procedury rekrutacyjnej w ramach niniejszego naboru:
►na podstawie Kodeksu pracy oraz Ustawy o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia - w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana dotyczących pierwszeństwa zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych,
►na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne),
- archiwizacji na podstawie przepisów prawa – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej;
5. Pani/Pana dane osobowe Zakład może przekazać innym podmiotom biorącym udział w realizacji celu, dla którego dane zostały zebrane, w tym dostawcom systemów informatycznych, operatorom pocztowym oraz organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jak niżej:
- oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone;
- oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone;
- w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okresy wskazane powyżej;
7. Posiada Pani/Pan prawo:
- dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych podanych dobrowolnie również prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako nieobowiązkowe, których podanie jest dobrowolne;
9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru określa Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (https://kzgm.katowice.pl/bip/przepisy-prawne/regulaminy-i-instrukcje/5239-regulamin-naboru-na-wolne-stanowiska-urzednicze-w-kzgm-w-katowicach-obowiazuje-od-04-05-2021r).
Przesłanie zgłoszenia, wraz z kompletem dokumentów drogą elektroniczną jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych, przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na aplikowane przeze mnie stanowisko, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 14 wrzesień 2021 13:27 Renata Fortuna