Znak sprawy: NK.1120.64.2021.AM

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:


inspektora nadzoru inwestorskiego w Dziale Dokumentacji i Inwestycji (1 pełny etat).


Wymagania niezbędne:

• wykształcenie wyższe techniczne i co najmniej 4 letni staż pracy albo wykształcenie średnie techniczne i co najmniej 6 letni staż pracy,
• uprawnienia budowlane bez ograniczeń do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
• bardzo dobra znajomość procesu przygotowania inwestycji do realizacji,
• biegłość w sporządzaniu przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,
• bardzo dobra znajomość Prawa Budowlanego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
• orientacja w przepisach Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008r. z późniejszymi zmianami,
• obywatelstwo polskie,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


Wymagania dodatkowe:

• samodzielność i umiejętność postępowania w kontaktach ze stronami,
• umiejętność redagowania pism,
• komunikatywność, rzetelność, sumienność,
• dobra organizacja pracy,umiejętność pracy w zespole,
• mile widziane doświadczenie w nadzorowaniu robót realizowanych w ramach projektów z dofinansowaniem unijnym.


Do osoby zatrudnionej na ww. stanowisku w szczególności będzie należało:

• prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznychi elektroenergetycznych,
• reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z warunkami umowy, projektem technicznym, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
• sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych,
• sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,
• sporządzanie zakresów robót, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych,
• potwierdzanie obmiarów robót, ilości faktycznie wykonanych robót, kontrolowanie rozliczeń budowy, potwierdzanie kosztorysów powykonawczych,
• w okresie gwarancji nadzór nad usuwaniem zgłaszanych lub zauważonych usterek po realizacji nadzorowanych przez siebie zadań,
• sporządzanie specyfikacji technicznych określających zakres i formę dokumentacji technicznej, tj. projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
• sporządzanie opinii technicznych i zakresów robót budowlanych w celu wykonania remontów i inwestycji dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej,

• sporządzanie wycen zlecanej dokumentacji technicznej i szacunków kosztów wykonania robót budowlanych,
• sporządzanie umów na wykonanie dokumentacji technicznej i nadzór nad ich realizacją,
• monitorowanie i koordynowanie procesu sporządzania dokumentacji technicznej,
• prowadzenie narad koordynacyjnych z wykonawcami dokumentacji technicznej i innymi stronami postępowania,
• prowadzenie korespondencji z wykonawcami dokumentacji technicznych, instytucjami, urzędami i zainteresowanymi stronami,
• sprawdzanie pod względem technicznym, merytorycznym i formalnym projektów technicznych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokonywanie ich odbiorów i rozliczanie kosztów,
• przygotowywanie wniosków i kompletowanie dokumentów koniecznych dla uzyskiwania pozwoleń budowlanych,
• udział w wizjach organizowanych przez komórki wewnętrzne i jednostki zewnętrzne, nadzór nad prowadzeniem spraw i korespondencją z tym związaną,
• udzielanie odpowiedzi na pisma, skargi i interwencje dotyczące prowadzonych spraw,
• udział w posiedzeniach i pracach Zakładowej Komisji Przetargowej.


Warunki pracy:

• pełny wymiar czasu pracy,
• miejsce pracy – Katowice, ul. Mieszka I 2,
• praca: przy stanowisku komputerowym i w terenie, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności pracy w zespole oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami.


Pomieszczenia działu są zlokalizowane w parterowym budynku biurowym z wejściem głównym od strony ulicy, dostęp z poziomu terenu, wraz z pochylnią, jest możliwość wjazdu wózkiem. Przy wejściu głównym znajduje się domofon umożliwiający przywołania pracownika. Dostępny jest parking od podwórza, brak jest wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. 


Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 

Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia następujących dokumentów:

• życiorys (CV),
• list motywacyjny, podpisany przez kandydata - najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej
• kserokopie dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
• kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy,
• oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, podpisane przez kandydata – najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej,
• oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, podpisane przez kandydata – najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, podpisane przez kandydata – najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej (wzór oświadczenia zawarty został w „dodatkowych uwagach”),
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, podpisane przez kandydata – najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej,
• osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


Oferty wraz z dokumentami należy składać do dnia 15.10.2021 r. w zamkniętej kopercie w siedzibie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 5 osobiście - (pokój nr 8) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do KZGM), w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, ze wskazaniem stanowiska, jakiego dotyczy nabór oraz komórki organizacyjnej, w której stanowisko to jest umiejscowione. Dopuszczamy też możliwość przesłania aplikacji drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo na adres Zakładu na platformie ePUAP: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH (/KZGM_KATOWICE/SkrytkaESP), przy czym na dokumentach aplikacyjnych przesłanych drogą elektroniczną lub w treści przesłanej wiadomości należy umieścić adnotację dotyczącą sygnatury konkretnego naboru.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączania do oferty dokumentów w języku obcym, należy dołączyć do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.
Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej w ramach drugiego etapu rekrutacji. KZGM dopuszcza możliwość przeprowadzenia takiej rozmowy z ważnych powodów w trybie online poprzez ogólnodostępną aplikację Microsoft Teams (minimalne wymagania sprzętowe, systemowe i techniczne dostępne są pod adresem https://kzgm.katowice.pl/bip/przepisy-prawne/regulaminy-i-instrukcje/5239-regulamin-naboru-na-wolne-stanowiska-urzednicze-w-kzgm-w-katowicach-obowiazuje-od-04-05-2021r), a w uzasadnionych sytuacjach również przy użyciu innych ogólnodostępnych środków łączności stosowanych w urządzeniach mobilnych.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w trybie on-line niedopuszczalna jest obecność osób postronnych w pomieszczeniu, z którego kandydat będzie prowadził rozmowę, nagrywanie przebiegu rozmowy, a także posługiwanie się przez kandydata jakimikolwiek materiałami pomocniczymi i urządzeniami stanowiącymi nośniki informacji.


Dodatkowe uwagi:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z siedzibą w Katowicach 40-126 przy ul. Grażyńskiego 5, reprezentowany przez Dyrektora;
2. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- realizacji procedury rekrutacyjnej w ramach niniejszego naboru:
►na podstawie Kodeksu pracy oraz Ustawy o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia - w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana dotyczących pierwszeństwa zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych,
►na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne),
- archiwizacji na podstawie przepisów prawa – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej;
5. Pani/Pana dane osobowe Zakład może przekazać innym podmiotom biorącym udział w realizacji celu, dla którego dane zostały zebrane, w tym dostawcom systemów informatycznych, operatorom pocztowym oraz organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jak niżej:
- oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone;
- oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone;
- w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okresy wskazane powyżej;
7. Posiada Pani/Pan prawo:
- dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych podanych dobrowolnie również prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako nieobowiązkowe, których podanie jest dobrowolne;
9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru określa Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (https://kzgm.katowice.pl/bip/przepisy-prawne/regulaminy-i-instrukcje/5239-regulamin-naboru-na-wolne-stanowiska-urzednicze-w-kzgm-w-katowicach-obowiazuje-od-04-05-2021r).
Przesłanie zgłoszenia, wraz z kompletem dokumentów drogą elektroniczną jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych, przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na aplikowane przeze mnie stanowisko, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 27 sierpień 2021 11:28 Renata Fortuna