Znak sprawy: NK.1120.47.2021.BU 

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko :


konserwatora ogólnobudowlanego w Oddziale Eksploatacji Budynków nr 2 (1 pełny etat)


Wymagania niezbędne:


• wykształcenie minimum zawodowe, praktyczna znajomość zagadnień wymienionych w punkcie obowiązki na danym stanowisku,
• obywatelstwo polskie,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wymagania dodatkowe:


• inicjatywa, zaangażowanie,
• samodzielność oraz dobra organizacja pracy,
• umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
• odpowiedzialność.

 

Do osoby zatrudnionej na ww. stanowisku w szczególności będzie należało:


• montaż instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej,
• dokonywanie bieżących napraw, usuwanie usterek technicznych oraz konserwacji zleconych przez majstra zgodnie
z kartą zlecenia,
• bieżące kontrolowanie i ocena stanu technicznego instalacji wodnokanalizacyjnej w rejonie administracji,
• dokonywanie przeglądów prawidłowości funkcjonowania liczników i urządzeń pomiarowych w budynkach i lokalach gminnych oraz plombowania nowych zalegalizowanych urządzeń pomiarowych wody zimnej i ciepłej,
• wykonywanie prac malarskich i o charakterze ogólnobudowlanym.

 

Warunki pracy:


• pełny wymiar czasu pracy,
• oferowane wynagrodzenie zasadnicze: 2900 zł + dodatek stażowy wg Regulaminu wynagradzania KZGM w Katowicach,
• miejsce pracy – Katowice, ul. Bednorza 60 i rejon administracji,
• piętrowy budynek biurowy, brak zapewnionej dostępności lokalu osobom ze szczególnymi potrzebami – strome schody, przy schodach, na poziomie parteru zlokalizowany dzwonek przywoławczy, miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Wskaźnik zatrudnienia:


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 

Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia następujących dokumentów:


• życiorys (CV),
• list motywacyjny,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia,
• kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż zawodowy,
• podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
• podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na aplikowane przeze mnie stanowisko, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”,
• podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.


Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zakładu w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 5 osobiście - (pokój nr 8) lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, ze wskazaniem stanowiska, jakiego dotyczy nabór (konserwatora ogólnobudowlanego) oraz komórki organizacyjnej, w której stanowisko to jest umiejscowione (EB-2). Dopuszczamy też możliwość przesłania aplikacji drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo na adres Zakładu na platformie ePUAP: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH (/KZGM_KATOWICE/SkrytkaESP), przy czym na dokumentach aplikacyjnych przesłanych drogą elektroniczną lub w treści przesłanej wiadomości należy umieścić adnotację dotyczącą sygnatury konkretnego naboru.
Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączania do oferty dokumentów w języku obcym, należy dołączyć do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.
Niniejsze ogłoszenie jest ważne do czasu obsadzenia opisywanego stanowiska i traci aktualność z chwilą zatrudnienia wyłonionego kandydata.

 

Dodatkowe uwagi:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z siedzibą w Katowicach 40-126 przy ul. Grażyńskiego 5, reprezentowany przez Dyrektora;
2. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- realizacji procedury rekrutacyjnej w ramach niniejszego naboru:
►na podstawie Kodeksu pracy oraz Ustawy o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia - w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana dotyczących pierwszeństwa zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych,
►na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne),
- archiwizacji na podstawie przepisów prawa – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej;
5. Pani/Pana dane osobowe Zakład może przekazać innym podmiotom biorącym udział w realizacji celu, dla którego dane zostały zebrane, w tym dostawcom systemów informatycznych, operatorom pocztowym oraz organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jak niżej:
- oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone;
- oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone;
- w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okresy wskazane powyżej;
7. Posiada Pani/Pan prawo:
- dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych podanych dobrowolnie również prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako nieobowiązkowe, których podanie jest dobrowolne;
9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


Przesłanie zgłoszenia, wraz z kompletem dokumentów drogą elektroniczną jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych, przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 30 czerwiec 2021 08:08 Renata Fortuna
Artykuł został zmieniony. środa, 30 czerwiec 2021 08:11 Renata Fortuna
Artykuł został zmieniony. środa, 30 czerwiec 2021 08:12 Renata Fortuna