znak sprawy: NK.1120.30.2021.BU

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:


podinspektora/inspektora ds. obsługi najemców w Oddziale Eksploatacji Budynków nr 2 (1 pełny etat).


Wymagania niezbędne:


• w przypadku stanowiska inspektora wykształcenie średnie (preferowany profil ekonomiczny lub pokrewny) i 4-letni staż pracy
lub wykształcenie wyższe (preferowany profil ekonomiczny lub pokrewny) oraz 2-letni staż pracy,
• w przypadku stanowiska podinspektora wykształcenie średnie (preferowany profil ekonomiczny lub pokrewny) i 2-letni staż pracy
lub wykształcenie wyższe (preferowany profil ekonomiczny lub pokrewny), staż pracy wówczas nie jest wymagany,
• znajomość zagadnień z zakresu zarządzania nieruchomościami,
• orientacja w przepisach  Ustawy o pracownikach samorządowych,
• obsługa komputera,
• obywatelstwo polskie,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:


• mile widziana znajomość programów księgowych,
• samodzielność, dobra organizacja pracy,
• umiejętność pracy w zespole oraz presją czasu,
• komunikatywność, w tym umiejętność poprawnego redagowania korespondencji.


Do osoby zatrudnionej na ww. stanowisku w szczególności będzie należało:


• przygotowywanie umów o najem lokali mieszkalnych i użytkowych lub dzierżawę oraz aneksów do tych umów, przygotowywanie wypowiedzeń umów zawartych między KZGM, a najemcą,
• prowadzenie spraw meldunkowych – we współpracy z inspektorem ds. obsługi nieruchomości oraz Urzędem Miasta Katowice, prowadzenie wykazów lokatorów,
• naliczanie kaucji i przygotowywanie dokumentów z tym związanych – wystawianie dokumentów do zwrotu kaucji mieszkaniowych,
• udzielanie odpowiedzi najemcom lokali mieszkalnych i użytkowych w sprawach realizacji opłat za zajmowane lokale i w zakresie wyjaśniania należności czynszowych,
• przygotowywanie sprawozdawczości z zakresu zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych,
• przyjmowanie i przygotowywanie wniosków dot. sprzedaży lokali mieszkalnych,
• wystawianie faktur, faktur korygujących za najem lokali użytkowych (także garaży),
• prowadzenie wszelkich spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi,
• aktualizowanie danych stanowiących podstawę do naliczania wszelkich zobowiązań najemców (czynsze, opłaty niezależne – woda, c.o.),
• sporządzanie zawiadomień o wysokości opłat dla osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego.
prowadzenie ścisłej współpracy z Urzędem Miasta Katowice w zakresie prawidłowej gospodarki lokalami.


Warunki pracy:


• pełny wymiar czasu pracy, miejsce pracy – Katowice, ul. Bednorza 60,
• praca: przy stanowisku komputerowym i w terenie, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności pracy w zespole oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami,
• piętrowy budynek biurowy, brak zapewnionej dostępności lokalu osobom ze szczególnymi potrzebami – strome schody, przy schodach, na poziomie parteru zlokalizowany dzwonek przywoławczy, miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


Wskaźnik zatrudnienia:


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia następujących dokumentów:


- życiorys (CV), list motywacyjny,
- kserokopie dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy,
- podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (wzór oświadczenia zawarty został w „dodatkowych uwagach”),
- podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


Oferty wraz z dokumentami należy składać do dnia 14.05.2021 r. w zamkniętej kopercie w siedzibie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach ul. Grażyńskiego 5 osobiście - (pokój nr 8) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do KZGM), w zamkniętej kopercie opisanej sygnaturą niniejszego naboru oraz imieniem i nazwiskiem, ze wskazaniem stanowiska, jakiego dotyczy nabór oraz komórki organizacyjnej, w której stanowisko to jest umiejscowione. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.


Dodatkowe uwagi:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z siedzibą w Katowicach 40-126 przy ul. Grażyńskiego 5, reprezentowany przez Dyrektora.
2. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- realizacji procedury rekrutacyjnej w ramach niniejszego naboru:
▪ na podstawie Kodeksu pracy oraz Ustawy o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
- w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia - w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana dotyczących pierwszeństwa zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych,
▪ na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne),
- archiwizacji na podstawie przepisów prawa – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe Zakład może przekazać innym podmiotom biorącym udział w realizacji celu, dla którego dane zostały zebrane, w tym dostawcom systemów informatycznych, operatorom pocztowym oraz organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jak niżej:
- oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone;
- oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone;
- w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okresy wskazane powyżej.
7. Posiada Pani/Pan prawo:
- dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych podanych dobrowolnie również prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako nieobowiązkowe, których podanie jest dobrowolne. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach moich danych osobowych, zawartych w dokumentach złożonych przeze mnie w związku z procesem rekrutacji, w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne i nie wynika z obowiązku ustawowego.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 28 kwiecień 2021 11:51 Renata Fortuna