Znak sprawy: NK.1120.31.2021.BU

 

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektora/inspektora ds. obsługi najemców w Oddziale Eksploatacji Budynków nr 3 (1 pełny etat)

Wymagania niezbędne:

 • dla stanowiska inspektora : wykształcenie średnie (preferowany profil ekonomiczny lub pokrewny oraz 4-letni staż pracy) lub wykształcenie wyższe (preferowany profil ekonomiczny lub pokrewny oraz 2 letni staż pracy),

 • dla stanowiska podinspektora : wykształcenie średnie (preferowany profil ekonomiczny lub pokrewny oraz 2-letni staż pracy) lub wykształcenie wyższe (preferowany profil ekonomiczny lub pokrewny, staż pracy nie jest wymagany),

 • znajomość przepisów Ustawy o finansach publicznych z zakresu udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przypadających jednostkom samorządu terytorialnego i ich jednostkom podległym,

 • orientacja w przepisach: Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy o własności lokali oraz Ustawy o pracownikach samorządowych,

 • biegła umiejętność obsługi programów komputerowych stosowanych w pracy biurowej,

 • obywatelstwo polskie,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:

 • komunikatywność,

 • samodzielność i dobra organizacja pracy,

 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,

 • odpowiedzialność,

 • umiejętność poprawnego interpretowania i stosowania przepisów prawa.

Do osoby zatrudnionej na ww. stanowisku w szczególności będzie należało:

 • prowadzenie windykacji wierzytelności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, wierzytelności z tytułu odszkodowań oraz kosztów dochodzenia tych roszczeń i eksmisji, zgodnie z obowiązującymi w KZGM procedurami windykacyjnymi,

 • ewidencjonowanie wysłanych do dłużników dokumentów windykacyjnych w systemie informatycznym „DOM5”,

 • przygotowywanie wniosków i dokumentacji dla Działu Prawnego w sprawach o wierzytelność, jak i eksmisję z lokali, ewidencjonowanie w systemie informatycznym ”DOM 5” i przekazywanie ich za pośrednictwem Działu Czynszowo - Windykacyjnego,

 • przyjmowanie wniosków i przygotowywanie projektów umów dotyczących spłaty zaległości czynszowych w ratach, odroczenia terminu ich spłaty lub umorzenia,

 • aktualizowanie danych stanowiących podstawę do naliczania wszelkich zobowiązań najemców (czynsze, media),

 • sporządzanie informacji o dłużniku, umów dotyczących spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego, przeprowadzanie miesięcznych analiz dokonywanych wpłat.

    

Warunki pracy:

 •  pełny wymiar czasu pracy, miejsce pracy – Katowice, ul. Słowackiego 18,
 • praca: przy stanowisku komputerowym i w terenie, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności pracy w zespole oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami,

 • dwa lokale biurowe w poziomie parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego z bezpośrednimi wejściami z zewnątrz, bariera architektoniczna – schody, brak dostępności lokali dla osób ze szczególnymi potrzebami, brak wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami pod budynkiem, najbliższe miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych dostępne przy ul. Słowackiego 14.

 Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 

Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia następujących dokumentów:

- życiorys (CV), list motywacyjny,

- kserokopie dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

- kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy,

- podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (wzór oświadczenia zawarty został w „dodatkowych uwagach”),

- podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać do dnia 04.05.2021 r. w zamkniętej kopercie w siedzibie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach ul. Grażyńskiego 5 osobiście - (pokój nr 8) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do KZGM), w zamkniętej kopercie opisanej sygnaturą niniejszego naboru oraz imieniem i nazwiskiem, ze wskazaniem stanowiska, jakiego dotyczy nabór oraz komórki organizacyjnej, w której stanowisko to jest umiejscowione. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe uwagi:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z siedzibą w Katowicach 40-126 przy ul. Grażyńskiego 5, reprezentowany przez Dyrektora.

2. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: IODTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- realizacji procedury rekrutacyjnej w ramach niniejszego naboru:

   • na podstawie Kodeksu pracy oraz Ustawy o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
    - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia - w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana dotyczących pierwszeństwa zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych,

   • na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne),

- archiwizacji na podstawie przepisów prawa – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe Zakład może przekazać innym podmiotom biorącym udział w realizacji celu, dla którego dane zostały zebrane, w tym dostawcom systemów informatycznych, operatorom pocztowym oraz organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jak niżej:

- oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone;

- oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone;

- w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okresy wskazane powyżej.

7. Posiada Pani/Pan prawo:

- dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych podanych dobrowolnie również prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako nieobowiązkowe, których podanie jest dobrowolne. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach moich danych osobowych, zawartych w dokumentach złożonych przeze mnie w związku z procesem rekrutacji, w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne i nie wynika z obowiązku ustawowego.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 22 kwiecień 2021 08:45 Aleksandra Załuska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 kwiecień 2021 08:47 Aleksandra Załuska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 kwiecień 2021 08:47 Aleksandra Załuska