znak: NK.1120.32.2021.BU

 

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektora/inspektora ds. technicznych w Oddziale Eksploatacji Budynków nr 3 (1 pełny etat)

Wymagania niezbędne:

 • w przypadku stanowiska podinspektora wykształcenie średnie (preferowany profil techniczny) i 2-letni staż pracy lub wykształcenie wyższe (preferowany profil techniczny), staż pracy wówczas nie jest wymagany,

 • w przypadku stanowiska inspektora wykształcenie średnie (preferowany profil techniczny) i 4-letni staż pracy lub wykształcenie wyższe (preferowany profil techniczny) oraz 2-letni staż pracy,

 • znajomość przepisów Prawa Budowlanego,

 • orientacja w przepisach Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy
  o własności lokali oraz Ustawy o pracownikach samorządowych,

 • biegła umiejętność obsługi programów komputerowych stosowanych w pracy biurowej,

 • obywatelstwo polskie,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:

 • komunikatywność, odpowiedzialność,

 • samodzielność i dobra organizacja pracy,

 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,

 • umiejętność poprawnego interpretowania i stosowania przepisów prawa.

 

Do osoby zatrudnionej na ww. stanowisku w szczególności będzie należało:

 • prowadzenie ewidencji zasobów budynków i terenów,

 • przyjmowanie wszelkich zgłoszeń dotyczących awarii, zagrożeń i nieprawidłowości,

 • prowadzenie książek obiektów budowlanych,

 • współudział w wizji budynków i lokali w odniesieniu do przyjętych zgłoszeń,

 • wykonywanie systematycznych obchodów i wizji nieruchomości oraz przeglądów budynków i lokali pod kątem ich sprawności technicznej,

 • współudział w opracowywaniu planów remontów,

 • współudział w typowaniu zakresu prac remontowych oraz przygotowaniu przedmiaru robót, specyfikacji technicznej i wyceny inwestorskiej robót budowlanych i usług technicznych dla potrzeb wyboru wykonawcy poza ustawą prawo zamówień publicznych,

 • prowadzenie korespondencji w ramach prowadzonych spraw i udzielanie odpowiedzi w ustawowym terminie,

 • udział w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych i usług zlecanych poza ustawą prawo zamówień publicznych przez EB,

 • udział w nadzorowaniu prowadzonych remontów i w komisjach odbiorowych przedmiotu umowy na roboty i usługi budowlane zlecanych w trybie poza ustawą prawo zamówień publicznych wykonawcom obcym,

 • udział w przygotowaniu danych o zasobach EB dla potrzeb zlecania kontroli okresowych wynikających z art. 62 Prawa budowlanego, współudział w nadzorowaniu ich realizacji,

 • dokonywanie pomiarów stolarki okiennej i drzwiowej zakwalifikowanej do wymiany i prowadzenie rejestru,

 • udział w odbiorach i przekazywaniu w najem lokali, garaży i sporządzanie stosownych protokołów,

 • współpraca z Działem Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych i zarządami wspólnot mieszkaniowych w zakresie niezbędnym
  do prawidłowej obsługi majątku gminy w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych.

 

Warunki pracy:

 • Pełny wymiar czasu pracy, miejsce pracy – Katowice, ul. Słowackiego 18.

 • Praca przy stanowisku komputerowym i w terenie, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności pracy w zespole oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami.

 • Dwa lokale biurowe w poziomie parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego z bezpośrednimi wejściami z zewnątrz, bariera architektoniczna – schody, brak zapewnionej dostępności lokali osobom ze szczególnymi potrzebami, brak wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami pod budynkiem, najbliższe miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych dostępne przy ul. Słowackiego 14.

Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia następujących dokumentów:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopie dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

- kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy,

- podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (wzór oświadczenia zawarty został w „dodatkowych uwagach”),

- podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych
są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać do dnia 10.05.2021 r. w zamkniętej kopercie w siedzibie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach ul. Grażyńskiego 5 osobiście - (pokój nr 8) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do KZGM), w zamkniętej kopercie opisanej sygnaturą niniejszego naboru oraz imieniem i nazwiskiem, ze wskazaniem stanowiska, jakiego dotyczy nabór oraz komórki organizacyjnej, w której stanowisko to jest umiejscowione. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z siedzibą w Katowicach 40-126 przy ul. Grażyńskiego 5, reprezentowany przez Dyrektora.

2. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: IODTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- realizacji procedury rekrutacyjnej w ramach niniejszego naboru:

   • na podstawie Kodeksu pracy oraz Ustawy o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
    - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia - w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana dotyczących pierwszeństwa zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych,

   • na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne),

- archiwizacji na podstawie przepisów prawa – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe Zakład może przekazać innym podmiotom biorącym udział w realizacji celu, dla którego dane zostały zebrane, w tym dostawcom systemów informatycznych, operatorom pocztowym oraz organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jak niżej:

- oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone;

- oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone;

- w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okresy wskazane powyżej.

7. Posiada Pani/Pan prawo:

- dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych podanych dobrowolnie również prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako nieobowiązkowe, których podanie jest dobrowolne. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach moich danych osobowych, zawartych w dokumentach złożonych przeze mnie w związku z procesem rekrutacji, w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne i nie wynika z obowiązku ustawowego.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 20 kwiecień 2021 12:07 Agnieszka Szumska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 kwiecień 2021 12:10 Agnieszka Szumska