Znak sprawy: NK.1120.26.2021.AM

 

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

inspektora nadzoru inwestorskiego w Dziale Dokumentacji i Inwestycji

(1 pełny etat)

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe techniczne i co najmniej 4 letni staż pracy albo wykształcenie średnie techniczne i co najmniej 6 letni staż pracy,

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

 • bardzo dobra znajomość procesu przygotowania inwestycji do realizacji,

 • biegłość w sporządzaniu przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,

 • bardzo dobra znajomość Prawa Budowlanego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,

 • orientacja w przepisach Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008r. z późniejszymi zmianami,

 • obywatelstwo polskie,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i umiejętność postępowania w kontaktach ze stronami,

 • umiejętność redagowania pism,

 • komunikatywność, rzetelność, sumienność,

 • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,

 • mile widziane doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych realizowanych w ramach projektów z dofinansowaniem unijnym.

Do osoby zatrudnionej na ww. stanowisku w szczególności będzie należało:

 • prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót inwestycyjnych, remontowych, rozbiórkowych, w tym finansowanych ze środków zewnętrznych,

 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z warunkami umowy, projektem technicznym, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych,

 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,

 • potwierdzanie obmiarów robót, ilości faktycznie wykonanych robót, kontrolowanie rozliczeń budowy, potwierdzanie kosztorysów powykonawczych,

 • przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego gotowych obiektów i przekazywanie ich do użytkowania,

 • koordynowanie czynności na obiekcie, dla którego ustanowiono inspektorów nadzoru w zakresie różnych specjalności,

 • w okresie gwarancji zlecanie i nadzór nad usuwaniem zgłaszanych lub zauważonych usterek po realizacji nadzorowanych przez siebie zadań,

 • sporządzanie zakresów robót, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych,

 • sporządzanie specyfikacji technicznych określających zakres i formę dokumentacji technicznej, tj. projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

 • sporządzanie programów funkcjonalno-użytkowych dla planowanych inwestycji,

 • sporządzanie opinii technicznych i zakresów robót budowlanych w celu wykonania remontów i inwestycji dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej,

 • sporządzanie wycen zlecanej dokumentacji technicznej i szacunków kosztów wykonania robót budowlanych,

 • sporządzanie umów na wykonanie dokumentacji technicznej i nadzór nad ich realizacją,

 • monitorowanie i koordynowanie procesu sporządzania dokumentacji technicznej,

 • prowadzenie narad koordynacyjnych z wykonawcami dokumentacji technicznej i innymi stronami postępowania,

 • prowadzenie korespondencji z wykonawcami dokumentacji technicznych, instytucjami, urzędami i zainteresowanymi stronami,

 • sprawdzanie pod względem technicznym, merytorycznym i formalnym projektów technicznych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokonywanie ich odbiorów i rozliczanie kosztów,

 • przygotowywanie wniosków i kompletowanie dokumentów koniecznych dla uzyskiwania pozwoleń na budowę/rozbiórkę,

 • udział w wizjach organizowanych przez komórki wewnętrzne i jednostki zewnętrzne, nadzór nad prowadzeniem spraw i korespondencją z tym związaną,

 • udzielanie odpowiedzi na pisma, skargi i interwencje dotyczące prowadzonych spraw,

 • udział w posiedzeniach i pracach Zakładowej Komisji Przetargowej.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,

 • miejsce pracy – Katowice, ul. Mieszka I 2,

 • praca: przy stanowisku komputerowym i w terenie, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności pracy w zespole oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami.

 

Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia następujących dokumentów:

 • życiorys (CV),

 • list motywacyjny,

 • kserokopie dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy,

 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,

 • podpisane oświadczenie potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać do dnia 24.05.2021r. w zamkniętej kopercie w siedzibie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach ul. Grażyńskiego 5 osobiście - (pokój nr 8) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do KZGM), w zamkniętej kopercie opisanej sygnaturą niniejszego naboru oraz imieniem i nazwiskiem, ze wskazaniem stanowiska, jakiego dotyczy nabór oraz komórki organizacyjnej, w której stanowisko to jest umiejscowione.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z siedzibą w Katowicach 40-126 przy ul. Grażyńskiego 5, reprezentowany przez Dyrektora.

2. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: IOD@kzgm.katowice.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- realizacji procedury rekrutacyjnej w ramach niniejszego naboru:

   • na podstawie Kodeksu pracy oraz Ustawy o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. |z art. 9 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia - w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana dotyczących pierwszeństwa zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych,

   • na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne)

- archiwizacji na podstawie przepisów prawa – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe Zakład może przekazać innym podmiotom biorącym udział w realizacji celu, dla którego dane zostały zebrane, w tym dostawcom systemów informatycznych, operatorom pocztowym oraz organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jak niżej:

- oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone;

- oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone;

- w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okresy wskazane powyżej.

7. Posiada Pani/Pan prawo:

- dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych podanych dobrowolnie również prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako nieobowiązkowe, których podanie jest dobrowolne.

9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach moich danych osobowych, zawartych w dokumentach złożonych przeze mnie w związku z procesem rekrutacji, w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne i nie wynika z obowiązku ustawowego.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 07 kwiecień 2021 13:48 Aleksandra Załuska