Znak sprawy: NK.1120.22.2021.AM 

 

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowiska urzędnicze:

podinspektora/inspektora ds. ekonomicznych w Dziale Czynszowo - Windykacyjnym (2 etaty, umowa na zastępstwo)

Wymagania niezbędne:

 • dla stanowiska podinspektora: wykształcenie średnie (preferowane ekonomiczne oraz 2-letni staż pracy lub wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne), staż pracy nie jest wymagany,

 • dla stanowiska inspektora: wykształcenie średnie (preferowane ekonomiczne) oraz 4-letni staż pracy lub wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne) oraz 2-letni staż pracy,

 • orientacja w przepisach: Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy o własności lokali oraz Ustawy o pracownikach samorządowych,

 • wiedza z zakresu księgowości,

 • znajomość ogólnych zasad rachunkowości oraz ewidencji księgowej,

 • bardzo dobra znajomość programu komputerowego Open Office (arkusz kalkulacyjny),

 • biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych,

 • obywatelstwo polskie,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole.

Do osoby zatrudnionej na ww. stanowisku w szczególności będzie należało:

 • bieżąca obsługa informacyjna interesantów – udzielanie informacji o saldach, stawkach czynszu i innych opłatach,

 • obsługa użytkowników lokali w sprawie skarg, interwencji i wniosków,

 • prowadzenie analitycznej ewidencji księgowej związanej z windykacją należności,

 • prowadzenie ewidencji księgowej rozrachunków z tytułu dodatków mieszkaniowych, kosztów postępowań sądowych i rozłożeń wierzytelności na raty,

 • monitorowanie płatności wynikających z zawartych umów ratalnych.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,

 • miejsce pracy – Katowice, ul. Grażyńskiego 5,

 • praca przy komputerze wraz z obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań, wymagająca analitycznego myślenia i odpowiedzialności, umiejętności pracy w zespole oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami.

Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia następujących dokumentów:

 • życiorys (CV),

 • list motywacyjny,

 • kserokopie dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy,

 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (wzór oświadczenia zawarty został w „dodatkowych uwagach”),

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać do dnia 29.03.2021r. w zamkniętej kopercie w siedzibie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach ul. Grażyńskiego 5 osobiście - (pokój nr 8) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do KZGM), w zamkniętej kopercie opisanej sygnaturą niniejszego naboru oraz imieniem i nazwiskiem, ze wskazaniem stanowiska, jakiego dotyczy nabór oraz komórki organizacyjnej, w której stanowisko to jest umiejscowione.  Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z siedzibą w Katowicach 40-126 przy ul. Grażyńskiego 5, reprezentowany przez Dyrektora;

2. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: IOD@kzgm.katowice.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- realizacji procedury rekrutacyjnej w ramach niniejszego naboru:

 • na podstawie Kodeksu pracy oraz Ustawy o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia - w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana dotyczących pierwszeństwa zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych,

 • na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne);

- archiwizacji na podstawie przepisów prawa – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej;

5. Pani/Pana dane osobowe Zakład może przekazać innym podmiotom biorącym udział w realizacji celu, dla którego dane zostały zebrane, w tym dostawcom systemów informatycznych, operatorom pocztowym oraz organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jak niżej:

- oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone;

- oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone;

- w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okresy wskazane powyżej;

7. Posiada Pani/Pan prawo:

- dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych podanych dobrowolnie również prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako nieobowiązkowe, których podanie jest dobrowolne;

- Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach moich danych osobowych, zawartych w dokumentach złożonych przeze mnie w związku z procesem rekrutacji, w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne i nie wynika z obowiązku ustawowego.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 19 marzec 2021 07:34 Renata Fortuna
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 marzec 2021 07:35 Renata Fortuna