W związku z zastosowaniem monitoringu wizyjnego, utrwalającego dane osobowe

na terenie i wokół obiektu przy ul. Grażyńskiego 5 w Katowicach, a także na terenie i wokół obiektów położonych w Katowicach przy ulicach: św. Jana 10, Rynek 13, Warszawska 19, 3 Maja 36 oraz Kossutha 11, informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych  jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z siedzibą w Katowicach 40-126, ul. Grażyńskiego 5, reprezentowany przez Dyrektora. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie na adres siedziby Administratora lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust.1 lit. c oraz w zakresie monitoringu zainstalowanego w siedzibie Administratora: lit. e , f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO)

Celem przetwarzania tych danych osobowych jest:

  • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze poprzez zapewnienie ochrony danych osobowych, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO (w zakresie monitoringu zainstalowanego w siedzibie Administratora)
  • wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym poprzez zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób, przebywających w obszarze monitorowanym, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990 r.
  • zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia  jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, na podstawie Kodeksu Pracy z dnia 26.06.1974 r. (w zakresie monitoringu zainstalowanego w siedzibie Administratora)

Podanie danych osobowych poprzez udostępnienie wizerunku jest obowiązkowe w okresie przebywania na terenie monitorowanym. Nieudostępnienie danych w postaci wizerunku może wiązać się z brakiem możliwości przebywania przez Państwa na terenie obiektu, objętego monitoringiem.

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa: prawo do żądania dostępu do danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, o ile realizacja tych praw nie będzie w sprzeczności z realizacją wskazanych wyżej celów przetwarzania i praw innych osób. Mają Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wniesienia skargi do PUODO w przypadku stwierdzenia niezgodności przetwarzania danych z prawem.

Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ww celów. Okres ten w przypadku nagrań z monitoringu poszczególnych obiektów wynosi:

  • ul. Grażyńskiego 5 - 5 dni,
  • ul. św. Jana 10, ul. Warszawska 19 i ul. 3 Maja 36 - 14 dni,
  • ul. Rynek 13 - 30 dni,
  • ul. Kossutha 11 - 3 dni

Po tym czasie uzyskane w wyniku monitoringu nagrania podlegają zniszczeniu. Powyższe nie ma zastosowania do nagrań, które zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami. Nagrania stanowiące lub mogące stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa zostaną zniszczone po prawomocnie zakończonym postępowaniu.

Państwa dane osobowe utrwalone na nagraniu z monitoringu Zakład może przekazać wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do tych danych na podstawie przepisów prawa, w tym organom ścigania lub podmiotom, których udział w realizacji ww. celów przetwarzania jest niezbędny, a którym powierzono przetwarzanie danych na podstawie i w zakresie określonym stosowną umową.